Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

I SA/Gd 883/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-08

t a n a w i a umorzyć postępowanie. Pismem z dnia 4 stycznia 2008 r. G.Z., F.Z. oraz M.P. wnieśli do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku...
wskazał, że spadek po zmarłej G.Z. nabyli: M.P., M.P. oraz M. P., Pismem procesowym z dnia 2 lutego 2010 r. skarżący F.Z. wniósł o umorzenie postępowania., Odpowiednio...

I SA/Gd 882/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-08

a w i a umorzyć postępowanie. Pismem z dnia 4 stycznia 2008 r. G.Z., F.Z. oraz M.P. wnieśli do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku skargę...
, że spadek po zmarłej G.Z. nabyli: M.P., M.P. oraz M.P., Pismem procesowym z dnia 2 lutego 2010 r. skarżący F.Z. wniósł o umorzenie postępowania., Odpowiednio pismami z dnia 22...

I SA/Lu 223/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-10-01

podatkowego organ I instancji decyzją z [...]. uchylił decyzję z [...]. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r. i umorzył postępowanie podatkowe. W motywach...
, ale i zobowiązany do skontrolowania czy wznowienie i w następstwie umorzenie postępowania podatkowego w sprawie podatku od nieruchomości za 2014 r. (decyzja...

I SA/Lu 222/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-10-01

podatkowego organ I instancji decyzją z [...] uchylił decyzję z [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r. i umorzył postępowanie podatkowe. W motywach tej treści...
czy wznowienie i w następstwie umorzenie postępowania podatkowego w sprawie podatku od nieruchomości za 2013 r. (decyzja z [...] listopada 2016 r.), a wcześniej ustalenie podatnikom...

I SA/Lu 41/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-01-21

od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego za I półrocze 1995 r. podatku leśnego p o s t a n a w i a : - umorzyć postępowanie. W dniu 30 czerwca 1995 roku W. L. zaskarżył...
spadkobierców skarżącego stwierdzić należało, że przedmiotowe postępowanie podlega umorzeniu., Wskazać należy, iż przedmiotem zaskarżonej decyzji jest podatek od nieruchomości...

I SAB/Bk 1/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-04-22

kuratora i umorzył postępowanie w sprawie. Organ poinformował skarżącego, że nie miał podstaw do wystąpienia do sądu z wnioskiem o ustanowienie na jego rzecz kuratora...
, że nie prowadził postępowania w zakresie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2010 r., Na rozprawie w dniu 2 marca 2011 r. skarżący wniósł o umorzenie postępowania...

I SA/Kr 308/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-09

decyzje organu l instancji i umorzyło postępowanie w sprawie. W uzasadnieniu podano, iż stosownie do treści art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne...
decyzji organu l instancji i umorzenie postępowania w sytuacji, gdy strona skarżąca jest podmiotem stosunku podatkowoprawnego, tym samym nie istnieje okoliczność...

FSK 593/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-16

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/ skarga kasacyjna powinna być sporządzana przez adwokata lub radcę prawnego., Powołana ustawa wprowadza...
skargi kasacyjnej Tomasza M. nie wynika, aby należał on do kręgu osób wymienionych w art. 175 par. 1-3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

I SA/Rz 1028/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-12-15

przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania przez organ I instancji i umorzenie postępowania w sprawie oraz zasądzenie od organu na rzecz skarżących kosztów postępowania...
do jej wydania., W ich ocenie w przedmiotowej sprawie decyzja organu I instancji powinna zostać uchylona a postępowanie umorzone a nie jak orzekł organ odwoławczy uchylona...

I SA/Bk 415/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-10-10

, reprezentowany przez Starostę., Od powyższej decyzji Starosta B. wniósł odwołanie wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania w sprawie. Skarżonej decyzji...
w Białymstoku wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania prowadzonego wobec Starosty B. oraz o zasądzenie kosztów postępowania według norm...
1   Następne >   +2   +5   8