Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

III SA/Wa 1111/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-22

, umorzył ww. postępowanie kontrolne., Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w W. postanowieniem z dnia [...].10.2006 r. nr [...], w oparciu o art. 165 § 1, 2 i 4 Ordynacji...
Dyrektor Izby Skarbowej w W. nie zgodził się z tezą Strony, że prawidłową formą podjęcia postępowania podatkowego przez organ właściwy, po jego umorzeniu przez organ...

II FSK 1541/14 - Wyrok NSA z 2016-06-16

zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2007 r. i umorzył postępowanie w sprawie. Jako podstawę prawną Sąd pierwszej instancji powołał art. 151 ustawy z dnia 30...
, że zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za 2007 r. uległo przedawnieniu, a zatem uchylił decyzję organu pierwszej instancji i umorzył postępowanie w sprawie...

II FSK 1048/06 - Wyrok NSA z 2007-10-05

. o umorzenie prowadzonego postępowania w związku z przedawnieniem zobowiązania podatkowego za 1998 r., gdyż bieg terminu przedawnienia zobowiązania za ten rok został zawieszony...
restrukturyzacyjne. Naczelnik Urzędu Skarbowego L. wydał w dniu 31 sierpnia 2005 r. decyzję nr [...], którą umorzył postępowanie restrukturyzacyjne w odniesieniu do podatku...

I SA/Gl 95/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-31

a w i a umorzyć postępowanie sądowe Decyzją oznaczoną w sentencji niniejszego postanowienia organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji orzekającej...
o umorzenie postępowania sądowego. Do odpowiedzi na skargę dołączono decyzję z dnia [...] r., nr [...]którą Dyrektor Izby Skarbowej w K. uwzględnił skargę w całości...

I SA/Kr 402/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-22

faktyczny, z którego wynikało, że dysponuje postanowieniem organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego ze względu na brak majątku dłużnika. Postępowanie...
upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,, - umorzeniu postępowania egzekucyjnego...

III SA/Wa 911/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-27

Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyjęcia zabezpieczenia wykonania zobowiązania w podatku...
postanowienie z dnia [...] listopada 2008 r. w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku Skarżącej - I. sp. z o.o. o przyjęcie zabezpieczenia wykonania zobowiązania...

I SA/Rz 516/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-02-28

umorzenie zaległości objętych tym postępowaniem., Po przeanalizowaniu tej sprawy Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że zachodzi konieczność wzruszenia ww. decyzji...
skutkować umorzeniem postępowania restrukturyzacyjnego., Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Dyrektor Izby Skarbowej ustalił i stwierdził, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy...

I SA/Po 117/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-08

- użytkową., W odwołaniu od tej decyzji Spółka domagała się jej uchylenia i umorzenia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2008 r. Zarzuciła jej wydanie...
na przedawnienie należało uchylić decyzję pierwszoinstancyjną oraz umorzyć postępowanie w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2008., Samorządowe Kolegium Odwoławcze...

I SA/Gl 819/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-16

z dnia [...]nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) uchyla zaskarżone postanowienie; 2) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej...
. wniósł skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z [...] r. o odmowie umorzenia postępowania egzekucyjnego., 2. Stan sprawy., 2.1....

II FSK 2230/11 - Wyrok NSA z 2013-03-20

w O. z dnia 4 lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od V. S.A. z siedzibą w G. na rzecz...
) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego w sprawie zaległości podatkowych., 2. Wnioskiem złożonym 15 listopada 2002...
1   Następne >   +2   +5   +10   100