Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

III SA/Wa 877/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-06

w W. z dnia [...] marca 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) stwierdza, że uchylona decyzja...
, umorzył postępowanie odwoławcze., Z motywów decyzji wynika, że K. K. wraz z żoną sprzedali w dniu 3 marca 2003 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego...

III SA/Wa 227/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-22

2005 r. Nr [...], w sprawie umorzenia postępowania podatkowego z wniosku skarżącej o umorzenie jako bezprzedmiotowego postępowania w 10% zryczałtowanym podatku dochodowym...
decyzję w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego wniosku z dnia 20 grudnia 2004 r. o rozpatrzenie wniosku z dnia 31 sierpnia 2004 r. o umorzenie postępowania podatkowego...

III SA/Wa 2797/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-17

do Naczelnika Urzędu Skarbowego W. o umorzenie postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych...
pełnomocnika Strony zachodzi konieczność umorzenia postępowania podatkowego na podstawie art. 208 § 1 O.p., Pismem z dnia 20 marca 2013 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego...

I SA/Lu 829/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-02-24

. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), dalej powoływanej także jako 'u.p.d.f.', poprzez bezzasadne uznanie, że umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komorników sądowych...
, ale również z brakiem możliwości wyegzekwowania należnych wierzytelności. W ocenie podatnika znajdujące się w aktach sprawy postanowienia o umorzeniu postępowania na skutek...

III SA/Wa 2798/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-17

do Naczelnika Urzędu Skarbowego W. o umorzenie postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008...
pełnomocnika Strony zachodzi konieczność umorzenia postępowania podatkowego na podstawie art. 208 § 1 O.p., Pismem z dnia 20 marca 2013 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego...

III SA/Wa 2799/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-17

dokumentu., Pismem z dnia 4 marca 2013 r. Skarżąca wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego W. o umorzenie postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości...
z innej ustawy. W świetle wskazanych wyżej okoliczności, w ocenie pełnomocnika Strony zachodzi konieczność umorzenia postępowania podatkowego na podstawie art. 208 § 1 O.p....

III SA/Wa 225/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-21

. o umorzenie postępowania podatkowego w 10% zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodu uzyskanego w 2002r. z odpłatnego zbycia części spółdzielczego...
podniesione przez Skarżącego nie spełniały przesłanek wynikających z treści art. 247 § 1 O.p. NUS wydając decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku o umorzenie...

I SA/Lu 252/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-09-18

przychodów za 2005 r. p o s t a n a w i a I. umorzyć postępowanie; II. zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz M. B. kwotę [...] tytułem zwrotu kosztów postępowania...
, decyzję organu pierwszej instancji, następnie umorzył postępowanie podatkowe w sprawie zobowiązania w podatku dochodowym od dochodów bez pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Bd 818/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-11-02

skarżących z dnia [...]. organ egzekucyjny, w związku z uchyleniem decyzji wymiarowej, postanowieniami z dnia [...].: umorzył powyższe postępowanie egzekucyjne...
i umorzenie postępowania w sprawie., Zaskarżonej decyzji zarzucono naruszenie art. 33 § 1 i art. 70 § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej w związku z przepisami art. 59 § 1 pkt 2 i art...

I SA/Sz 762/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-02-11

do postanowienia Komornika Sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego [...] z dnia [...] września 2018 r., Po ponownym rozpoznaniu sprawy organ odwoławczy decyzją...
postanowienie z dnia [...]09.2018r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego sprawy [...]., Mając na uwadze wskazania Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 12 marca 2020r., (sygn...
1   Następne >   +2   +5   +10   100