Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

V SA/Wa 1770/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-05

Skarbowej w [...] z dnia [...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Postanowieniem z [...] sierpnia 2018 r...
. nr [...], w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec [...] (dalej: 'Strona', 'Skarżący') na podstawie tytułów wykonawczych z [...] listopada...

III SA/Lu 271/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-10-11

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie. Postanowieniem z [...] maja 2007 r. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania...
. Również na rozprawie w dniu 11 października 2007 r. skarżąca cofnęła skargę i wniosła o umorzenie postępowania, popierając pismo z dnia 4 października 2007 r., Wojewódzki Sąd...

II SA/Bd 1179/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-11-03

Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 5 sierpnia 2010 r. Nr [...] w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego postanawia: umorzyć postępowanie. U z a s a d n i e n i e:, Decyzją...
na orzecznictwo sądów administracyjnych uznał, że istnieją podstawy do przyznania świadczenia., W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o umorzenie postępowania...

III SA/Łd 71/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-04-16

postępowania. Orzeczenie takie zapaść może w przypadku wycofania wniosku - § 12 ust. 2 w zw. z § 17 tego rozporządzenia., Organ odwoławczy władny był umorzyć postępowanie...
postępowania odwoławczego 1. uchyla zaskarżone orzeczenie; 2. zasądza od Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Województwie [...] w Ł...

V SA/Wa 1694/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-09

[...] lutego 2005 r. nr [...] PFRON odmówił wypłaty dofinansowania za okres sprawozdawczy obejmujący miesiące wrzesień, październik 2004 r. oraz umorzył postępowanie w sprawie...
. oraz umorzył postępowanie w sprawie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za ww. okres., Na skutek odwołania wnioskodawcy z dnia...

I OSK 744/15 - Wyrok NSA z 2017-03-01

Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania orzeczenia...
Orzekania o Niepełnosprawności wydał w dniu [...] marca 2013r. decyzję nr [...] o umorzeniu postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość, mając na względzie toczące...

III SA/Wa 2886/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-12

o jej uchylenie i umorzenie postępowania, względnie uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji oraz przeprowadzenie...
pozwalających na prowadzenie postępowania upadłościowego,, i) po umorzeniu postępowania upadłościowego w stosunku do Spółki jej wierzyciele niezabezpieczeni w jakikolwiek...

IV SA/Wr 362/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-04

ze skargi Marka D. na decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności z dnia [...], nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie...
o Niepełnosprawności w W. z [...], nr [...] o umorzeniu postępowania w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu...

II GSK 79/07 - Wyrok NSA z 2007-04-19

sprawozdawczy obejmujący miesiąc marzec i kwiecień 2004 r. oraz umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego...
. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wypłatę dofinansowania., Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych...

II GSK 349/08 - Wyrok NSA z 2008-10-14

., Minister Pracy i Polityki Społecznej decyzją z dnia [...] czerwca 2007 r. uchylił decyzję Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 2006 r. i umorzył postępowanie przed organem...
Wojewody [...] i umorzyć postępowanie pierwszej instancji. Natomiast odwołanie CDS sp. z o.o., w części dotyczącej wniosku o zmianę decyzji Wojewody [-...] z dnia...
1   Następne >   +2   +5   11