Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X

II SA/Lu 262/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-05-30

Stowarzyszenia Mieszkańców na decyzję Wojewody z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego...
. - dalej jako 'p.b.'), umorzył postępowanie odwoławcze., Powyższa decyzja ostateczna zapadła w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:, Przywołaną na wstępie...

II OSK 94/05 - Wyrok NSA z 2005-10-20

w sprawie ze skargi Stowarzyszenia 'W. K. O.' w G. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 24 marca 2003 r. (...) w przedmiocie umorzenie postępowania...
Stowarzyszenia 'W. K. O.' z siedzibą w G. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 24 marca 2003 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego...

II OZ 325/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-03

Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] października 2011 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia: oddalić zażalenia. Postanowieniem z dnia 5...
odwołanie wniósł inwestor J. F., wnosząc o jej uchylenie i umorzenie postępowania, zarzucając zaskarżonej decyzji naruszenie art. art. 48, art. 49b ust. 1, art. 51, art. 82...

III ARN 1/82 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1982-12-31

Spełnienie przesłanek uzasadniających umorzenie postępowania zwalnia Sąd Najwyższy od oceny merytorycznej stanowiska zajętego zarówno w wyroku Naczelnego Sądu...
listopada 1981 r. II SA 953/81, postanawia umorzyć postępowanie z rewizji nadzwyczajnej. Z mocy art. 52 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych...

III ARN 4/82 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1982-12-31

Spełnienie przesłanek uzasadniających umorzenie postępowania zwalnia Sąd Najwyższy od oceny merytorycznej stanowiska zajętego zarówno w wyroku Naczelnego Sądu...
listopada 1981 r. II SA 1010/81, postanawia umorzyć postępowanie z rewizji nadzwyczajnej. Z mocy art. 52 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych /Dz.U....

II SA/Lu 175/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-06-09

niejawnym sprawy ze skargi J. D. - Firma 'A' na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego...
'A' na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację...

II SA/Ke 9/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-04-10

Stowarzyszenia na postanowienie Wojewody z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. stwierdza...
. z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) - umorzyło postępowanie zażaleniowe...

IV SA/Wa 2181/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-27

. i K. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] czerwca 2012 r. Nr [...] w przedmiocie : umorzenia postępowania odwoławczego p o s t a n...
Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] czerwca 2012 r. którą, po rozpoznaniu odwołania złożonego przez J. G., R. G., A. G., K. G., umorzono postępowanie odwoławcze...

IV SA/Wa 1379/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-01

. z siedzibą w M. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...]maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego 1. uchyla...
., GDOŚ uchylił postanowienie RDOŚ i umorzył postępowanie organu I instancji., W ocenie organu odwoławczego wznowienie przez RDOŚ postępowania uzgodnieniowego było niezasadne...

I SA 1256/97 - Wyrok NSA z 1998-02-04

. zawiesił postępowanie sądowe wobec likwidacji skarżącego związku, następnie postanowieniem z dnia 28 maja 1996 r. umorzył postępowanie sądowe na zasadzie art. 182 par. 1...
orzeczenia. Umorzyła postępowanie w stosunku do NSZZ Pracowników Górniczo-Hutniczego Specjalistycznego ZOZ w L., W uzasadnieniu orzeczenia organ stwierdził, że w dniu...
1   Następne >   +2   4