Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ordynacje wyborcze X

OSK 235/04 - Wyrok NSA z 2004-05-25

lat od wydania wyroku, a Sąd Rejonowy w Lubinie odstąpił od wymierzenia kary i warunkowo umorzył postępowanie karne na okres jednego roku, który minął., W odpowiedzi...
umorzono postępowanie karne na okres 1 roku próby p-ko F. M., o czyn z art. z art. 216 kk. Wyrokiem skazującym nie jest w szczególności podjęcie przez właściwy Sąd wyroku...

II SA/Go 604/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-01-21

Rejonowy, za popełnienie czynów z art. 233 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, na podstawie art. 66 § 1 kk w zw. z art. 67§1 kk, warunkowo umorzył postępowanie karne przeciwko T.T....
próby, wyznaczonego przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego. Skarżący wskazał, że okres próby w wypadku T.T. upłynął z dniem [...] czerwca 2008r., natomiast...

VIII SA/Wa 145/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-11

Rejonowego w S. z dnia [...] sierpnia 2008r. na podstawie art. 66 §1 k.p.k. warunkowo umorzono postępowanie wobec J. G. o czyn z art. 90 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo...
, że nie nastąpiło zatarcie skazania o warunkowym umorzeniu postępowania wobec J. G. oraz pominięcie, że Rada Gminy C. w dniu [...] listopada 2009r. wypowiedziała...

II SA/Op 145/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-07-11

uznał prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w [...] z dniaą 22 lutego 2012 r., sygn. akt [...], na mocy którego w stosunku do niego warunkowo umorzono postępowanie karne...
przestępstwa mogą być popełnione wyłącznie z winy umyślnej. Poza tym zauważył, że we wniosku z dnia 29 listopada 2011 r., znak 2DS 1028/11, o umorzenie postępowania Prokurator...

VIII SA/Wa 541/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-14

jego skargi., Postanowieniem z dnia [...] lutego 2017 roku referendarz sądowy umorzył postępowanie w przedmiocie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i odmówił przyznania...
roku sąd administracyjny umorzył postępowanie zażaleniowego w przedmiocie zażalenia na postanowienie odrzucające skargę., W dniu [...] lipca 2017 roku Wojewódzki Sąd...

II OSK 2152/13 - Wyrok NSA z 2013-10-09

także i to, że postępowanie w sprawie zostało warunkowo umorzone, a ustalony okres próby wynosił 1 rok. Wyrok uprawomocnił się w dniu 28 lutego 2012 r. Skarżący...
wybieralności wobec skazania go prawomocnym wyrokiem, którym warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawie popełnienia przez skarżącego przestępstwa umyślnego ściganego...

I SA/Kr 1745/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-28

;, o przepisów prawa materialnego:, - art. 70 § 1 w zw. z art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez odmowę umorzenia postępowania mimo przedawnienia zobowiązania podatkowego...
wynika , że zagadnienie to jest na etapie wyjaśnień, od których będzie uzależnione rozstrzygnięcie organu - wymiar podatku bądź umorzenie postępowania podatkowego...

VIII SA/Wa 383/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-06

. Na podstawie art. 66 § 1 kodeksu karnego w związku z art. 67 § 1 kodeksu karnego postępowanie karne zostało warunkowo umorzone na okres próby 1 roku., Powołując treść art. 190...
z oskarżenia publicznego., Organ wyjaśnił, iż umorzenie postępowania karnego nastąpiło w czasie trwania kadencji Rady Powiatu G., która rozpoczęła się [...] listopada...

II SA/Op 146/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-05-14

przyznał, że wyrokiem z dnia 21 lutego 2012 r. zostało warunkowo umorzone prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne o czyn z art. 233 § 1 K.k. z okresem próby...
. Nie budzi wątpliwości także i to, że postępowanie w sprawie zostało warunkowo umorzone, a ustalony okres próby wynosił 1 rok. Wyrok uprawomocnił się 28 lutego 2012 r. Skarżący...

II SA/Go 628/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-12-10

. Wniósł o uchylenie zarządzenia zastępczego i umorzenie postępowania, a z ostrożności procesowej o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez organ...
[...] września 2006 r. Sąd Rejonowy wydał w stosunku do K.D. wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne na okres 2 lat próby, w sprawie o występek z art. 178a § 2 ustawy z dnia...
1   Następne >   2