Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol

I SA/Ol 789/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-01-27

2009r. uchylił decyzje Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 20.01.2009r. o wymiarze należności i umorzył postępowanie odnośnie paliwa wprowadzonego w dniach 8 i 9 maja; dwiema...
decyzjami z dnia 15 czerwca 2009r uchylił decyzje Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 25. 03.2009r. i umorzył postępowanie odnośnie paliwa wprowadzonego w dniach 7 i 9 maja...

I GSK 888/20 - Wyrok NSA z 2020-11-10

r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego z wniosku o umorzenie zaległości z tytułu opłat abonamentowych oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (dalej: KRRiT) z [...] kwietnia 2019 w zaskarżonej części, tj. w zakresie umorzenia postępowania administracyjnego z wniosku...

I SA/Bd 492/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-11-17

. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców, postępowanie restrukturyzacyjne umorzył. Skarżący złożył odwołanie od tej decyzji...
., W następstwie umorzenia postępowania, zgodnie z art. 21 ust. 5 powołanej ustawy, wpłaconą kwotę opłaty restrukturyzacyjnej zaliczono na poczet zaległości podatkowych oraz odsetek...

II SA/Sz 288/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-28

wniosło o umorzenie postępowania sądowego, wskazując, iż decyzją z dnia [...] r. nr[..] , wydaną w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia, 30 sierpnia 2002 r. Prawo...
o umorzeniu postępowania:, 1) jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę;, 2) w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle...

I SA/Kr 1136/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-11-23

. Nr [...], w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umorzenia opłaty za zajęcie pasa drogowego, , , - skargę oddala -, Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu decyzją...
z dnia 4 maja 2016 r. nr [...] (znak: [...]) umorzył postępowanie w przedmiocie udzielenia ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno...

II SA/Sz 1143/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-30

Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a: I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zasądzić od Samorządowego...
odpis w/w decyzji, którą organ uchyl uchylił własną decyzję z dnia [...] oraz decyzję Burmistrza [...] z dnia [...]i umorzył postępowanie organu I instancji., Mając powyższe...

III SA/Gl 139/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-28

postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. W piśmie z dnia [...] r. (data wpływu do organu odwoławczego) spółka 'A' zaskarżyła opisane wyżej postanowienie, mocą...
., W odpowiedzi na skargę z [...] r. (data wpływu do Sądu) organ odwoławczy wniósł o umorzenie postępowania sądowego. Do odpowiedzi na skargę organ dołączył postanowienie...

VII SA/Wa 2468/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-15

[...]września 2013 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego skargę oddala Wojewoda [...] decyzją z dnia [...] lipca 2013 r., znak: [...] - działając...
), po rozpatrzeniu wniosku E. K. i K. K. - umorzył postępowanie administracyjne jako bezprzedmiotowe w zakresie umorzenia opłaty legalizacyjnej w wysokości 125.000 zł (sto...

II SA/Sz 252/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-24

niejawnym skargi M. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia 1. umorzyć postępowanie 2...
., W odpowiedzi na skargę, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] wniosło o umorzenie postępowania, gdyż decyzją z dnia [...] r. znak [...] uwzględniło w całości, w trybie...

I OSK 101/10 - Wyrok NSA z 2010-04-07

Kolegium Odwoławcze w Kaliszu decyzją z dnia [...] października 2006 r. uchyliło zaskarżoną decyzję i umorzyło postępowanie organu I instancji wskazując, iż zgodnie...
zastosowanie w sytuacji, gdy należało zastosować art. 138 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego i dokonać umorzenia postępowania odwoławczego., Zdaniem skarżącego, SKO...
1   Następne >   +2   +5   +10   43