Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

I SA/Łd 671/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-26

i wysokości wynagrodzenia za inkaso postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Prokurator [...] w B. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
Prokuratury [...] w Ł. w imieniu skarżącego oświadczył, że cofa skargę i wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego w niniejszej sprawie., Wojewódzki Sąd...

I SA/Sz 369/21 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-12-01

. nr [...] w przedmiocie opłaty targowej p o s t a n a w i a: 1) umorzyć postępowanie kasacyjne; 2) zwrócić skarżącej uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie [...]zł (słownie...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm., dalej: 'p.p.s.a.') wojewódzki sąd administracyjny umorzy na posiedzeniu niejawnym postępowanie...

I SA/Sz 368/21 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-12-01

. nr [...] w przedmiocie opłaty targowej p o s t a n a w i a: 1) umorzyć postępowanie kasacyjne; 2) zwrócić skarżącej uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie [...]zł (słownie...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm., dalej: 'p.p.s.a.') wojewódzki sąd administracyjny umorzy na posiedzeniu niejawnym postępowanie...

I SA/Rz 573/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-10-27

Odwoławczego z dnia [...] lutego 2009r. nr [...] w przedmiocie opłaty targowej za okres od 3 stycznia do 31 grudnia 2005r. postanawia I. umorzyć postępowanie sądowe, II...
2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 153 poz. 127 z poźń. zm.) orzekł o umorzeniu postępowania w niniejszej sprawie., O zwrocie połowy...

I SA/Rz 442/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-10-15

targowej za okres od 3 stycznia do 31 grudnia 2005r. postanawia I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zwrócić skarżącemu E. Ś. z Kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
administracyjnymi (Dz.U. 153 poz. 1270 z późn. zm.) orzekł o umorzeniu postępowania w niniejszych sprawach., O zwrocie połowy uiszczonych wpisów od skarg orzeczono na podstawie art. 232...

I SA/Rz 536/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-10-27

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] stycznia 2009r. nr [...] w przedmiocie opłaty targowej za okres od 8 kwietnia do 31 grudnia 2004r. postanawia I. umorzyć postępowanie sądowe...
sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 153 poz. 127 z poźń. zm.) orzekł o umorzeniu postępowania w niniejszej sprawie., O zwrocie połowy...

I SA/Rz 678/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-10-27

Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2009r. nr [...] w przedmiocie opłaty targowej za okres od 3 stycznia do 31 grudnia 2005r. postanawia I. umorzyć postępowanie sądowe...
sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 153 poz. 127 z poźń. zm.) orzekł o umorzeniu postępowania w niniejszej sprawie., O zwrocie połowy...

II FSK 1487/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-29

p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie kasacyjne. Wyrokiem z dnia 23 sierpnia 2005 r., I SA/Rz 224/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Gminy...
niedopuszczalności cofnięcia skargi kasacyjnej wskazane w art. 60 zd. ostatnie ustawy z dnia 3 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U....

I SA/Łd 774/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-12-18

, są własnością firmy 'A'. Organ wskazał też na swoją wcześniejszą decyzję, którą umorzono postępowanie w sprawie ustalenia D.D. zobowiązania podatkowego w podatku...
T. określił D.D. zobowiązanie w opłacie targowej., W odwołaniu z dnia 15 grudnia 2008 r. strona wniosła o uchylenie powyższej decyzji w całości i umorzenie postępowania...

I SA/Łd 751/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-01-27

, są własnością firmy 'A'. Organ wskazał też na swoją wcześniejszą decyzję, którą umorzono postępowanie w sprawie ustalenia T. K. zobowiązania podatkowego w podatku...
handlowego, które zostało zakończone decyzją ostateczną nr [...] utrzymującą w mocy decyzję organu pierwszej instancji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia T. K...
1   Następne >   +2   +5   10