Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Rz 896/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-01-29

sprawozdawcy w sprawie ze skargi M.W. i A.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego...
w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego części dotyczącej wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji postanawia: odrzucić zażalenie. M.W. w dniu 26 stycznia 2009r...

I SA/Ke 55/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-05-28

. postanawia: umorzyć postępowanie zażaleniowe. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach postanowieniem z 24 kwietnia 2018 r. umorzył postępowanie zażaleniowe G. B.wszczęte...
w rozpoznawanej sprawie, ponieważ skarżący skutecznie cofnął zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowanie zażaleniowego z 24 kwietnia 2018 r. wszczętego zażaleniem...

I SA/Ke 54/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-05-28

i listopad 2008 r. postanawia: umorzyć postępowanie zażaleniowe. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach postanowieniem z 24 kwietnia 2018 r. umorzył postępowanie...
to postępowanie. Z taką sytuacją mamy do czynienia w rozpoznawanej sprawie, ponieważ skarżący skutecznie cofnął zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowanie...

I SA/Kr 1156/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-03

sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 11 czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umorzenia...
od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 11 czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umorzenia...

I OSK 1832/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-17

. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] listopada 1998 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia...
)., Postanowieniem z dnia 16 czerwca 2010 r., sygn. I SA/Wa 348/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie umorzył postępowanie w przedmiotowej sprawie., W uzasadnieniu Sąd...

III SAB/Wr 18/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-26

niejawnym zażalenia J. K. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. z dnia [...] r., sygn. akt I[...] w którym Sąd umorzył postępowanie na rozprawie...
z dnia [...] r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we W. umorzył postępowanie na rozprawie w dniu [...] r. w sprawie ze skargi J. K. na bezczynność Starosty L. w przedmiocie...

IV SA/Po 872/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-13

/Po 872/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu utrzymał w mocy postanowienie referendarza sądowego z dnia 9 sierpnia 2016r. o umorzeniu postępowania w przedmiocie...
administracyjnego, którego przedmiotem jest: przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu, odrzucenie skargi, umorzenie postępowania, wstrzymanie lub odmowa...

II SA/Ol 1243/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-01-25

'[...]' na decyzję '[...]' Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 3 sierpnia 2016 r., nr P'[...]' w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie przedłożenia...
projektu budowlanego zamiennego postanawia umorzyć postępowanie zażaleniowe. '[...]' wniosła skargę do tut. Sądu na decyzję '[...]' Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...

II OZ 899/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-16

w Warszawie postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2015 r., sygnatura akt IV SA/Wa 578/15, wydanym na rozprawie w sprawie ze skargi wniesionej przez G. K. i M. K. umorzył postępowanie...
. W piśmie tym zaskarżył postanowienie WSA w Warszawie z 22 kwietnia 2015 r. o umorzeniu postępowania sądowego w zakresie kosztów sądowych. Zarzucając Sądowi pierwszej...

II SAB/Po 60/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-12-29

. w sprawie ze skargi T. K. na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia umorzyć postępowanie zażaleniowe. /-/ Jakub...
fazy wstępnej postępowania międzyinstancyjnego., W międzyczasie postanowieniem referendarza sądowego WSA w Poznaniu z dnia 16 lutego 2017 r. zostało umorzone postępowanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100