Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X

II SA/Gd 304/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-07-17

sprzeciw w związku z wydaniem przez Prezydenta Miasta decyzji z dnia 28 maja 2019 r., nr [..], o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację...
o uchylenie zaskarżonej decyzji. Natomiast w piśmie z dnia 3 lipca 2019 r. wniósł o umorzenie postępowania sądowego wywołanego jego sprzeciwem wobec decyzji Prezydenta Miasta...

II SA/Bd 491/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-10-17

na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 2989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2102 - dalej: 'p.g.k.') umorzył postępowanie w sprawie...
umorzenia postępowania wpłynął na prawa i obowiązki Wójta Gminy [...]. Gmina wskazała ponadto, że w wyroku I OSK 3212/14 Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie stwierdził...

II SA/Ke 559/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-10

ze sprzeciwu J. W. od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia...
postępowanie administracyjne w przedmiocie budowy wiaty i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia temu organowi., Powyższa decyzja została doręczona skarżącej J. W. 12...

II SA/Rz 392/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-04-25

., W dniu 23 kwietnia 2019 r, wpłynęło do tutejszego Sądu, podpisane przez pełnomocnika, pismo strony skarżącej, w której cofa sprzeciw i wnosi o umorzenie postępowania...
) podlega odrzuceniu przez sąd., Z tych też przyczyn nie mógł odnieść oczekiwanego skutku procesowego w postaci umorzenia postępowania, wniosek o cofnięcie sprzeciwu...

II SPP/Sz 132/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-10-12

sądowy umorzył postępowanie wywołane wnioskiem skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie pełnomocnika., W uzasadnieniu wskazał...
w tej sprawie, co uzasadniało umorzenie tego postępowania na podstawie art. 249a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi., Odpis postanowienia wraz...

II OZ 177/20 - Postanowienie NSA z 2020-03-03

T. P. i M. P. od decyzji W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 31 lipca 2019 r. nr ... w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany użytkowania...
. od decyzji W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 31 lipca 2019 r., nr ... w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany użytkowania., Sąd...

II OZ 1069/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-08

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego. W uzasadnieniu postanowienia Sąd pierwszej instancji wskazał, że skarżący solidarnie zostali wezwani...

VII SA/Wa 2071/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-12-13

w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: 1. odrzucić sprzeciw, 2. zwrócić [...] Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w W. kwotę 100 zł. (słownie: sto złotych...
', 'organ I instancji') z [...] czerwca 2022 r., nr [...] (o umorzeniu postępowania administracyjnego prowadzonego w ramach nadzoru budowlanego w sprawie dotyczącej nowych...

II SA/Rz 1376/21 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2021-10-06

. sprawy ze sprzeciwu G. K. od decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] z dnia [...] sierpnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
Nadzoru Budowlanego w [...] z dnia [...] maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie budowy miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych...

I OSK 1130/19 - Postanowienie NSA z 2022-05-25

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości postanawia oddalić skargę kasacyjną w całości Postanowieniem z dnia [...] października 2018 r., sygn...
Odwoławczego w [...] z dnia [...] marca 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości; 2. zwrócił ze Skarbu Państwa...
1   Następne >   +2   +5   9