Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

I SA/Po 211/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-26

egzekucyjnych w wysokości [...] zł i w tym zakresie umorzył postępowanie podatkowe,, - odmówił uchylenia decyzji z dnia [...] listopada 2015 r., nr [...], w części dotyczącej...
. oraz utrata możliwości orzekania odpowiedzialności osoby trzeciej za zobowiązania podatkowe spowodowało konieczność umorzenia postępowania podatkowego w tym zakresie...

III SA/Wa 223/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-28

. oraz za styczeń, marzec, od maja do września i listopad 2017 r., 2. NUS w wyniku przeprowadzonego postępowania decyzją z dnia [...] grudnia 2019 r. umorzył postępowanie...
dotyczącego odpowiedzialności solidarnej członka zarządu dopiero po upływie prawie dwóch lat od momentu umorzenia postępowania egzekucyjnego względem Spółki, z tytułu zaległości...

I SA/Kr 302/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-30

zakresie umorzył postępowanie, natomiast utrzymał w mocy decyzję w pozostałej części, dotyczącej orzeczenia o odpowiedzialności skarżącego solidarnie ze spółką...
nie przyniosły rezultatu. Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w C. - jako organ egzekucyjny - postanowieniem z dnia 21 czerwca 2016 r. nr [...], umorzył postępowanie...

III SA/Wa 111/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-09-23

odpowiedzialności osoby trzeciej wraz ze spółką za zaległości spółki w podatku od towarów za I i II kwartał 2016 r. p o s t a n a w i a: 1) umorzyć postępowanie sądowe; 2) zwrócić...
[...] sierpnia 2022 r. w W.., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Postępowanie sądowe należało umorzyć., Co do zasady śmierć strony obliguje sąd...

I SA/Ke 193/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-09-23

egzekucyjnych, postanowieniem z [...] r. organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec spółki na podstawie powyższego tytułu wykonawczego ze względu...
się tylko częściowo skuteczna i również postępowanie egzekucyjne zostało umorzone postanowieniem z [...] r. Następnie, naczelnik wystawił kolejny tytuł wykonawczy...

III FSK 707/21 - Wyrok NSA z 2022-08-02

umorzenie postępowania egzekucyjnego, a w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie, gdyż okoliczności te są wystarczające dla stwierdzenia wystąpienia bezskuteczności egzekucji...
może być umorzone w przypadku stwierdzenia, że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnej nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne...

I SA/Gl 304/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-28

. Podniesiono w tym kontekście także zarzuty niedoręczenia spółce tytułów wykonawczych oraz wystąpienia obligatoryjnych podstaw umorzenia postępowania egzekucyjnego...
i nie pozostawił żadnego majątku, zaś zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych jest nieskuteczne. Z tej przyczyny Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne., Z uwagi...

I SA/Gl 303/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-28

majątku, zaś zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych jest nieskuteczne. Z tej przyczyny Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne., Z uwagi na niestwierdzenie...
I instancji. Wniósł w tej części o uchylenie zaskarżonego rozstrzygnięcia oraz umorzenie postępowania., Oprócz dotychczas podnoszonego naruszenia zasady legalizmu...

III FSK 931/21 - Wyrok NSA z 2021-10-27

. w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe L. sp. z o.o. (dalej: spółka) oraz umorzył postępowanie podatkowe., Skargę kasacyjną wywiódł DIAS...
decyzji organu pierwszej i drugiej instancji i umorzeniem postępowania,, 2) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) P.p.s.a. poprzez naruszenie art. 120, art. 121 i art. 124 O.p....

III FSK 1285/21 - Wyrok NSA z 2022-12-02

) art. 116 § 1 O.p. przez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, iż egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna ze względu na umorzenie postępowania...
tym nie ujawniono podstaw do odrzucenia skargi ani umorzenia postępowania przed sądem pierwszej instancji, które obligowałyby Naczelny Sąd Administracyjny do wydania postanowienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   38