Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

II SA/Wr 727/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-13

na decyzję D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zakazu wprowadzenia brojlera...
Powiatowego Lekarza Weterynarii w T. z dnia [...] r., nr [...] o umorzeniu postępowania w sprawie zakazu wprowadzania brojlera kurzego z kurnika [...] należącego do A. Sp. z o.o....

II GSK 398/21 - Wyrok NSA z 2023-04-20

sierpnia 2019 r. nr 12-5603/OD-WPRS-40/ZRP/2019 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki...
z 21 listopada 2018 r. i orzekł o kosztach., Zdaniem WSA, powołany w decyzji z 21 listopada 2018 r. art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a. umożliwia umorzenie postępowania odwoławczego...

I OSK 126/21 - Wyrok NSA z 2023-02-03

[...] lipca 2019 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie umorzenia postępowania w przedmiocie odebrania zwierzęcia 1) uchyla zaskarżony wyrok...
H.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z [...] lipca 2019 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie umorzenia postępowania...

IV SA/Wa 309/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-21

Weterynarii z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę Przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej...
przywrócenia terminu do umożliwienia stronie wglądu do akt oraz uzupełnienia akt odwoławczych, którym uchylono zaskarżone postanowienie całości i umorzono postępowanie...

II OSK 2860/19 - Wyrok NSA z 2020-05-21

pkt 1, 5, 6, 7 i 8 i nakazów nałożonych na stronę w zakresie wyznaczonych terminów ich wykonania - umorzył postępowanie pierwszej instancji w tej części. Ponadto w pkt 2...
. Tym samym organ odwoławczy powinien w tym zakresie umorzyć postępowanie przed organem odwoławczym. Umorzenie postępowania przez organ odwoławczy na podstawie art. 138 § 1...

II SA/Łd 833/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-12-02

grudnia 2014 roku sprawy ze skargi Fundacji A z siedzibą w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
przywoływana jako: ustawa) utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] w sprawie umorzenia postępowania w przedmiocie odmowy czasowego odebrania zwierzęcia...

II SA/Op 343/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-07-28

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy postanawia: umorzyć postępowanie. Działając na podstawie art. 93 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r...
.)., Pismem procesowym z dnia 10 lipca 2014 r., Wojewoda Opolski przychylił się do wniosku o umorzenie postępowania informując, że na sesji w dniu 18 czerwca 2014 r. Rada...

II SA/Łd 33/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-07-21

[...] z siedzibą w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach z dnia 20 października 2021 r. nr KO.4113.54.2021 w przedmiocie umorzenia postępowania...
Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach utrzymało w mocy decyzje Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 17 sierpnia 2021 r., znak KI.6140.Z.3.2020 w przedmiocie umorzenia postępowania...

II SA/Gl 1294/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-27

postępowania - wyrokiem z dnia [...] r. Sąd Okręgowy w B. sygn. akt [...] warunkowo umorzył postępowanie o znęcanie się nad psami (9 rasy [...] i 5 [...]) poprzez...
Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez brak umorzenia postępowania w sytuacji, gdy stało się ono bezprzedmiotowe;, oraz naruszenia przepisów prawa materialnego...

VIII SA/Wa 861/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-12

[...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie czasowego odebrania zwierząt...
w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 122; dalej: 'u.o.z.'), umorzył postępowanie administracyjne...
1   Następne >   +2   +5   +10   24