Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X
  • Symbol

II OSK 109/09 - Wyrok NSA z 2009-07-07

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach na decyzję Minister Zdrowia z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 78, poz. 684 ze zm.) orzekł o umorzeniu postępowania...

II GSK 763/09 - Wyrok NSA z 2010-09-03

na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] grudnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę kasacyjną. Objętym skargą...
na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] grudnia 2008 r. znak [...], w przedmiocie umorzenia postępowania, uchylił zaskarżone postanowienie...

VII SA/Wa 695/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-14

Zdrowotnej w P. na decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego skargę oddala Wojewoda [...] decyzją...
administracyjnego /Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. - zwanej dalej k.p.a./ orzekł o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki...

III SA/Wa 2482/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-12

jest bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu. Nie zmienia tego okoliczność, że postępowanie zostało wszczęte pod rządami ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, która przewidywała...
uchylenia decyzji w sprawie odmowy umorzenia postępowania kontrolnego w zakresie prawidłowości stosowania cen umownych 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...

II GSK 720/08 - Wyrok NSA z 2009-02-06

[...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wyrażenia zgody na leczenie poza granicami kraju uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę...
. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] października 2007 r. w przedmiocie umorzenia postępowania o wyrażenie zgody na przeprowadzenie leczenia...

IV SA/Gl 78/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-11-16

administracyjnego, umorzył postępowanie w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wywodząc, iż było ono bezprzedmiotowe...
K.p.a., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. orzekło o umorzeniu postępowania odwoławczego. W uzasadnieniu powołało się na treść art. 28 K.p.a. wywodząc, że odwołujący...

VI SA/Wa 1036/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-12

. na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy udostępnienia akt 1. uchyla...
[...] Oddziału Funduszu i umorzył postępowanie., Dalsze rozważania poprzedzić należy uwagą, iż skoro w myśl art. 3 § 2 pkt 2 p.p.s.a. zaskarżeniu do sądu administracyjnego...

VI SA/Wa 1037/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-12

. na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy udostępnienia akt 1. uchyla...
§ 1 pkt 2 k.p.a. uchylił postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Funduszu nr [...] z dnia [...] stycznia 2012 roku i umorzył postępowanie. W uzasadnieniu...

VI SA/Wa 1038/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-12

. na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy udostępnienia akt 1. uchyla...
i umorzył postępowanie., W uzasadnieniu tego postanowienia Prezes Funduszu stwierdził, że w sprawie nie miał zastosowania przepis art. 74 § 2 k.p.a. podany jako podstawa...

II OSK 1787/08 - Wyrok NSA z 2009-11-18

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - umorzył postępowanie restrukturyzacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w B...
na ich spełnienie. Wobec tego, że skarżący nie spełnił ww. warunków w zakreślonym terminie organ restrukturyzacyjny umorzył postępowanie restrukturyzacyjne., Minister Zdrowia decyzją...
1   Następne >   +2   +5   +10   96