Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X

OPS 16/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-07-05

Stwierdzenie przez organ odwoławczy, iż wnoszący odwołanie nie jest stroną w rozumieniu art. 28 Kpa następuje w drodze decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego...
przesłankę stwierdzenia niedopuszczalności odwołania /art. 134 Kpa/, czy tez umorzenia postępowania odwoławczego na podstawie art. 138 par. 1 pkt 3 Kpa., podjął...

VII SA/Wa 888/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-15

umorzenia postępowania administracyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku...
. [...], nr działki [...], nr rejestru zabytków [...]., Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w [...] decyzją nr [...] z dnia [...] lipca 2012 r., umorzył postępowanie w sprawie...

II OSK 406/18 - Postanowienie NSA z 2020-01-09

zamierzenia postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne; 2. zwrócić [...] sp. z o. o. z siedzibą we W. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
lub spowodowałoby utrzymanie aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 §...

II OSK 3012/18 - Wyrok NSA z 2021-12-09

[...] na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] grudnia 2016 r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę...
(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.; zwanej dalej: k.p.a.) umorzył postępowanie w sprawie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony...

VII SA/Wa 2028/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-28

w W. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] czerwca 2018 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w zakresie zabezpieczenia oddala...
pierwszej instancji i umorzył postępowanie organu pierwszej instancji., Zaskarżona decyzja zapadła w oparciu o następujący stan faktyczny i prawny ., Decyzją z dnia...

VII SA/Wa 712/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-29

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] lutego 2014 r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego skargę oddala. I. Stan sprawy, 1. Minister...
Konserwator Zabytków decyzją z dnia [...] czerwca 2013 r. [...], umorzył postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na wnioskowane prace, ponieważ zostały one już wykonane...

VII SA/Wa 1182/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-22

i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] marca 2017 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia [...] marca...
., [...] Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją nr [...], z dnia [...] grudnia 2016r umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na dobudowę wiaty...

II OSK 2136/14 - Wyrok NSA z 2016-05-13

Oddziału w Kazimierzu Dolnym na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] września 2013 r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego 1...
[...] września 2013r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego uchylił zaskarżoną decyzję, stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu...

II OSK 2941/13 - Wyrok NSA z 2015-07-08

ze skargi W. N. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia...
w sprawie ze skargi W. N. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] kwietnia 2013 r., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie...

VII SA/Wa 1303/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-09

i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] kwietnia 2013 r., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia na rozszerzenie działalności I. uchyla zaskarżoną...
. i umorzył postępowanie w sprawie pozwolenia na rozszerzenie działalności '[...]' w k. (nr rejestru zabytków [...]) o cukiernię, ograniczoną produkcję napojów...
1   Następne >   +2   6