Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol

II SA/Po 652/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-16

z siedzibą w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] czerwca 2009r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego I. uchyla...
. z powołaniem na art. 105 §1 kodeksu postępowania administracyjnego umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację...

II OSK 130/13 - Wyrok NSA z 2014-06-18

Środowiska z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., Wyrok zapadł na tle następujących okoliczności sprawy:, Decyzją z dnia [...] września 2011 r. Regionalny Dyrektor...

IV SA 752/00 - Wyrok NSA z 2002-02-15

organu pierwszej instancji /umorzenie postępowania/. Umorzenie postępowania o którym mowa w art. 138 par. 1 pkt 2 lub pkt 3 Kpa dotyczy tej samej instytucji określonej...
odwoławczego, nie dają organowi drugiej instancji podstaw do uchylenia decyzji i umorzenia postępowania pierwszej instancji /art. 138 par. 1 pkt 2 in fine Kpa/, skoro...

II SA/Gl 1259/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-20

Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w przedmiocie ograniczenia negatywnego oddziaływania...
z instalacji grzewczej budynku mieszkalnego położonego w R. przy ul. [...], umorzył postępowanie w całości jako bezprzedmiotowe., W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie z art...

II SA/Gd 586/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-10-13

Kolegium Odwoławcze w G. z dnia 18 maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenie postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia oddala...
z dnia 31 grudnia 2009 r. Prezydent Miasta, na podstawie art. 105 kpa, umorzył, jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

II SA/Po 76/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-04-23

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia [...] lipca 2008 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję, II...
, w której umorzył postępowanie dotyczące uzyskania przez Pana H. J. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa stacji paliw...

II OSK 388/15 - Wyrok NSA z 2016-01-15

w N. na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od M. S.A....
. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania., Powyższy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym., Decyzją z dnia...

II SA/Gl 612/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-02-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej środowiskowych...
w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej., Zaskarżoną decyzją Kolegium orzekło o uchyleniu w całości decyzji tego organu z dnia [...] r. i umorzeniu postępowania...

IV SA/Wa 1117/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-09

Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Generalnego...
i umorzył postępowanie pierwszej instancji., W uzasadnieniu podano, iż [...] Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w [...] wnioskiem z 26 listopada 2018 r. wystąpiło o wydanie...

IV SA/Wa 88/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-24

. na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania - oddala skargę - Decyzją z dnia [...] sierpnia 2014 r...
. Marszałek Województwa [...] umorzył jako bezprzedmiotowe wszczęte w dniu [...] września 2013 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100