Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X
  • Symbol

II GSK 2552/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-10

trybu udzielania i rozliczania dotacji postanawia: uchylić zaskarżony wyrok w punkcie I sentencji i w tym zakresie umorzyć postępowanie sądowe. Wojewódzki Sąd...
. z [...] stycznia 2010 r., Nr [...], w przedmiocie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz umorzył postępowanie w pozostałym zakresie tj. § 7 w/w uchwały., Sąd orzekał...

II SA/Op 163/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-07

Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 lutego 2009r., Nr XXXI/175/2009 w przedmiocie zamiaru likwidacji zespołu szkolno - przedszkolnego postanawia 1) umorzyć postępowanie, 2) zasądzić...
zaskarżoną uchwałę oraz o umorzenie postępowania po uchyleniu uchwały. W uzasadnieniu wskazano, że Rada Miejska odstępuje od zamiaru likwidacji Zespołu Szkolno...

I OSK 814/14 - Wyrok NSA z 2016-01-22

z dnia 4 maja 2011 r. nr [...], utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 7 marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie...
2011 r. Nr [...], w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. Wskazać należy również, że jako podstawę prawną uchylenia...

I SA/Wa 456/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-16

organ wniósł o umorzenie postępowania sądowo- administracyjnego. Jako uzasadnienie swojego wniosku wskazał, że stosownie do regulacji zawartej w art. 54 § 3 ustawy - Prawo...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowieniem z dnia [...] marca 2009 r. nr [...] uchylił zaskarżoną opinię z dnia [...] grudnia 2008 r. Nr [...] i umorzył...

II SA/Rz 233/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-04-27

-wychowawczych - postanawia - I. Umorzyć postępowanie sądowe, II. Zasądzić od Kuratora Oświaty na rzecz H. S. kwotę 200 zł (dwustu złotych) tytułem zwrotu kosztów sądowych. II...
na tę decyzję złożyła H. S. Przekazując skargę organ złożył wniosek o umorzenie postępowania sądowego z uwagi na wydaną w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

II SA/Op 259/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-07-07

postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych postanawia: umorzyć postępowanie. Wojewoda Opolski wniósł skargę na uchwałę Rady Miasta...
i niektórych innych aktów prawnych., W odpowiedzi na skargę Gmina Kędzierzyn-Koźle wniosła o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego jako bezprzedmiotowego. Podniosła...

II SA/Wa 830/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-18

2011 r. nr [...], utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta B. z dnia [...] marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nadania stopnia...
powszechny zobowiązał organy administracji do merytorycznego rozpoznania sprawy awansu zawodowego, wobec powyższego formalne orzeczenie o umorzeniu postępowania...

II SA/Wa 62/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-11

2010 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania - oddala skargę. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego decyzją z dnia [...] czerwca 2010 r...
[...] czerwca 2010 r. oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Prodziekana Wydziału [...] Uniwersytetu Warszawskiego z dnia [...] maja 2010 r. i umorzył postępowanie., W uzasadnieniu...

IV SA/Wr 187/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-03-17

[...]r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego I. uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję utrzymaną nią w mocy, II...
. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.), zwanej dalej ustawą, umorzył postępowanie administracyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego., W uzasadnieniu...

II SA/Rz 925/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-01-06

studenta - postanawia - umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne A. K. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w Rzeszowie skargę na decyzję Rektora Uniwersytetu...
o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami...
1   Następne >   +2   +5   +10   76