Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X
  • Symbol

II SA/Łd 5/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-16

ze skargi W. D. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] nr [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego...
postanawia: - umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. LS [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł. decyzją z dnia [...], nr [...], umorzył postępowanie...

II SA/Łd 682/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-31

A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie...
zezwolenia na działanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi. LS Decyzją...

II SA/Po 305/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-11-27

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję II. zasądza...
zmienione pokrycie dachu na blachę trapezową. Powyższe ustalenia doprowadziły organ do umorzenia postępowania., Odwołanie od decyzji organu I instancji o umorzeniu...

VII SA/Wa 704/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-10

[...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę [...] Wojewódzki...
umorzył postępowanie administracyjne w sprawie budowy spornego budynku gospodarczego bez uzyskania pozwolenia na budowę., Odwołanie od ww. decyzji złożyli M. i P. F...

II SA/Po 985/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-27

. na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2015r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę...
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R. (dalej: Inspektor Powiatowy) o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego z dnia...

II SA/Wr 527/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-10

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] sierpnia 2009r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego I. uchyla postanowienie...
umorzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego wykonania obowiązku określonego decyzją PINB w J.G. z dnia 20 sierpnia 1999r., Nr [...]., Powyższe rozstrzygnięcie organ oparł...

VII SA/Wa 947/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-02

w [...] na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego...
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego [...] decyzją z dnia [...] listopada 2014 r. Nr - [...], znak: [...], umorzył postępowanie administracyjne prowadzone w ramach nadzoru...

VII SA/Wa 893/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-30

egzekucyjnych w sprawie rozbiórki budynku gospodarczego na działce nr ewid. [...] w [...] i umorzył postępowanie organu I instancji w tej części, a w pozostałej części...
dotyczącej przekazania do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego, utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie...

II SA/Op 160/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-05-25

grudnia 2016 r., nr [...], o umorzeniu postępowania w sprawie legalności robót budowlanych i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji...
głównej, z którego wynika, że wysokość ta wynosi 7,92 m od poziomu posadzki., Decyzją z dnia 3 czerwca 2016 r., nr [...], PINB umorzył postępowanie w przedmiotowej sprawie...

II SA/Rz 134/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-07-22

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie legalności budowy parkingu -skargę oddala- Przedmiotem skargi...
MM jest decyzja [.] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dalej: 'WINB') z dnia [.] grudnia 2014 r., nr [.], wydana w przedmiocie umorzenia postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100