Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Mienie zabużańskie X

I SA/Wa 464/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-27

Państwa z dnia [...] grudnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty oddala skargę Minister Skarbu Państwa...
administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm., dalej 'k.p.a.'), umorzył postępowanie administracyjne po rozpoznaniu wniosku R. S. w przedmiocie potwierdzenia prawa...

I OSK 1417/16 - Wyrok NSA z 2018-04-18

Skarbu Państwa z dnia [...] sierpnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu...
., dalej: p.p.s.a.) w sprawie ze skargi B. W.-L. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] sierpnia 2015 roku nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...

I OSK 2652/17 - Wyrok NSA z 2019-08-27

2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od R.S. na rzecz Ministra...
umorzenia postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty., Skarżąca wniosła od powyższego wyroku skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego...

I OSK 2732/19 - Wyrok NSA z 2020-07-14

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z 11 kwietnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w Warszawie (I SA/Wa 130/19) oddalił skargę J. B. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] listopada 2018 r. w przedmiocie umorzenia postępowania...

I OSK 1982/15 - Wyrok NSA z 2017-12-06

Państwa z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Ministra Spraw Wewnętrznych...
Skarbu Państwa z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] ([...]) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego, w pkt 1/ uchylił zaskarżoną decyzję; w pkt 2/ stwierdził...

I SA/Wa 1765/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-24

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji...
: 'Wojewoda', 'organ I instancji') z 22 marca 2021 r., nr WS-V1II.7541.1.5.2021.TH w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty...

I OSK 140/17 - Wyrok NSA z 2018-11-29

Polskiej, umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe., G. G. pismem z dnia [...] kwietnia 2015 r. złożyła wniosek 'o ponowne wszczęcie postępowania w mojej sprawie...
[...] sierpnia 2015 r. Minister Skarbu Państwa uchylił zaskarżoną decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia [...] lipca 2015 r. w całości i umorzył postępowanie...

I OSK 2854/18 - Wyrok NSA z 2020-12-08

. Wojewoda Kujawsko-Pomorski umorzył w całości postępowanie z uwagi na niepodjęcie przez stronę zawieszonego postępowania w terminie trzech lat od dnia jego zawieszenia. Strona...
prowadzone na podstawie powyższych wniosków zostało zakończone wydaniem przez Wojewodę decyzji z [...] listopada 2012 r. o umorzeniu postępowania z uwagi na niepodjęcie...

I SA/Wa 1394/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-25

i Administracji z dnia [...] czerwca 2017 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. M...
., nr [...], umarzającą postępowania administracyjne w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia przez F. M. nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej...

I SAB/Wa 53/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-29

. Postanowieniem z [...] kwietnia 2016 r. nr [...] organ odmówił zawieszenia postępowania, jednocześnie decyzją nr [...] wydaną tego samego dnia umorzył postępowanie z wniosku...
kosztów postępowania sądowego. Pismem z [...] stycznia 2020 r. A. T. (dalej jako skarżący) wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ze skargą...
1   Następne >   2