Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Symbol

I SA/Wr 227/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-23

za miesiące: styczeń, luty i maj 2012 r. oraz umorzenia postępowania za miesiące: marzec, kwiecień i czerwiec 2012 r. postanawia: I. umorzyć postępowanie...
oraz o umorzenie postępowania podatkowego. Jednocześnie, wraz ze skargą zawnioskowano o przeprowadzenie uzupełniających dowodów z dokumentów, które załączono do skargi...

III SA/Gd 1176/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-01-07

. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty zmiennej za usługi wodne postanawia: 1. umorzyć postępowanie; 2. zasadzić od Dyrektora Zarządu Zlewni w [...] Państwowego Gospodarstwa Wodnego...
Polskie pierwotnie wniósł o oddalenie skargi., Pismem z dnia 15 grudnia 2020 r. organ wniósł o umorzenie postępowania wyjaśniając, że w trybie autokontroli ostatecznie...

II SA/Gl 316/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-05-07

. umorzyć postępowanie sądowe 2. zasądzić od organu na rzecz strony skarżącej kwotę 680 (sześćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania A S.A. w K...
nieruchomości w celu założenia i przeprowadzenia sieci elektroenergetycznej., Strona skarżąca pismem z dnia 23 marca 2021 r. wniosła o umorzenie postępowania sądowego...

II SAB/Łd 145/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-09-15

udostępnienia informacji publicznej postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi; 2. zwrócić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego...
ją w całości i wniósł o umorzenie postępowania oraz nieobciążanie go kosztami związanymi z wniesieniem skargi. Organ poinformował, że 9 lipca 2021 r. udostępnił...

II SA/Ke 413/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2019-08-13

: [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; II. zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
skargę i orzekło w ten sposób, że uchyliło własne postanowienie z dnia 1 kwietnia 2019 r. znak: [...] w całości i w to miejsce orzekło o umorzeniu postępowania...

III SA/Gd 1150/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-12-29

alkoholowych postanawia: 1. umorzyć postępowanie; 2. zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] na rzecz skarżącego G. G. 680 (sześćset osiemdziesiąt) złotych...
postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe., Bezprzedmiotowość postępowania sądowoadministracyjnego ma miejsce, gdy w toku postępowania...

II SA/Łd 177/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-18

[...] roku nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej postanawia: 1. umorzyć postępowania...
w całości i uchyliło zaskarżone postanowienie. W związku z tym Kolegium wniosło o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału...

II SAB/Ke 35/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2019-09-20

udostępnienia informacji publicznej postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowe; II. zwrócić B.B. kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi. B.B. w dniu 18...
Kwiatkowskiego w Sandomierzu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania i wskazał, że w dniu 25 lipca...

III SA/Gd 842/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-11-05

. nr [...] w przedmiocie zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej postanawia: 1. umorzyć postępowanie; 2. zwrócić skarżącej 'A' Spółce z ograniczoną...
lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętej wadą nieważności., W świetle art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

V SA/Wa 15/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-30

pomocy finansowej ze środków unijnych postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. [...] (dalej: 'Strona' lub 'Skarżący') zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu...
., W odpowiedzi na skargę organ administracji wniósł o umorzenie postępowania sądowego na postawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   16