Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks wyborczy X

IV SA/Po 315/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-19

tym samym przypadki związane z poddaniem sprawcy próbie, jak warunkowe umorzenie postępowania, czy warunkowe zawieszenie wykonania kary. Wobec braku wyraźnego wskazania...
z rażącym naruszeniem przepisów prawa;, 2) zasądzenie kosztów postępowania., W uzasadnieniu skarżący podniósł, że wyrokiem [...] uznany skarżącego za winnego przestępstwa...

I FSK 1895/17 - Wyrok NSA z 2020-08-07

w trybie tym nie ujawniono podstaw do odrzucenia skargi ani umorzenia postępowania przed sądem pierwszej instancji, które obligowałyby Naczelny Sąd Administracyjny...
kasacyjną, 2) zasądza od S.O. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania...

II SA/Rz 608/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-06-23

przez pełnomocnika (adwokata) - złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Zawnioskowała o uchylenie zarządzenia w całości i umorzenie postępowania...
oraz o zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Kwestionowanemu zarządzeniu zarzuciła naruszenie przepisów prawa materialnego, tj...