Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Jednostki badawczo-rozwojowe X

I SA/Lu 2/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-04-17

ze skargi Prokuratora Rejonowego w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 22 maja 1998 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku...
marca 1998 r. (...) w przedmiocie odmowy zwolnienia od podatku rolnego; uchyliła w całości decyzję organu I instancji i umorzyło postępowanie w sprawie., W uzasadnieniu...

SA/Bk 494/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-01-05

zaskarżone decyzje w całości i umorzyło postępowanie I instancji., W uzasadnieniu obu decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławcze przytoczyło następujące argumenty: Zgodnie z art...
Burmistrza Miasta R. z dnia 6 lipca 1994 r., wymierzające podatki za 1991 r. oraz za I półrocze 1994 r., zostały przez Kolegium uchylone w całości, a postępowanie I instancji...

FPS 1/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-05-29

to, że 'Stwierdzenie przez organ odwoławczy, iż wnoszący odwołanie nie jest stroną w rozumieniu art. 28 Kpa, następuje w drodze decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego na podstawie...
., W toku postępowania sądowego NSA wydał na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm...

I SA/Wr 871/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-09-24

wszczynającym postępowanie., W odwołaniu, strona domagała się uchylenia zaskarżonej decyzji w całości i umorzenia postępowania organu I instancji. Uzasadniając żądanie...
. i w tym zakresie przekazywała sprawę organowi I instancji do ponownego rozpoznania., Postępowanie administracyjne w sprawie wszczęto się na żądanie strony, która pismem z 12...

II GSK 1925/12 - Wyrok NSA z 2014-02-26

. produkt leczniczy nie został wpisany do rejestru., W dniu [...] grudnia 2006 r. Minister Zdrowia wydał decyzję o umorzeniu postępowania o wydanie pozwolenia...
. kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego. Wyrokiem z dnia 10 maja 2012 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę...

II SA/Op 578/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-02-04

skargę w przypadku jej nieuwzględnienia,, 3) umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli z jakiegokolwiek względu jest ono bezprzedmiotowe., Ocena zatem działalności organów...
zaskarżonego aktu poprzedziło postępowanie o następującym przebiegu:, W dniu 25 kwietnia 2012 r. M. K., prowadząca działalność gospodarczą [...], złożyła w Opolskim Centrum...