Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja weterynaryjna X

II SA/Sz 144/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-05-16

Lekarza Weterynarii na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie czasowego odebrania zwierząt oddala...
[...] Nr [...] Prezydent Miasta na podstawie art. 105 § 1 K.p.a. po rozpatrzeniu wniosku Lekarza Weterynarii, umorzył postępowanie w sprawie czasowego odebrania zwierząt tj...

II SA/Bd 553/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-10-24

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w G. nr [...] oraz umorzył postępowanie prowadzone w powyższej sprawie przez organ PPIS w G., w wyniku czego w ocenie odwołującej...
nie zauważył, że umorzenie postępowania administracyjnego, ewentualnie wydanie decyzji kasatoryjnej, w żaden sposób nie dotyczy kwestii dowodów przeprowadzonych...

II SA/Sz 1217/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-03-24

wyraziła wolę umorzenia postępowania., Spółka w odpowiedzi z dnia [...] lipca 2021 r. oświadczyła, że nie podtrzymuje swoich wniosków z dnia [...] stycznia 2021 r...
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735, dalej 'k.p.a.'):, 1) umorzył postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie towaru w postaci filetów z łososia...

II OSK 2241/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

. nr [...] w przedmiocie nakazu wycofania produktu z obrotu postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne, 2. zwrócić W. P. działającemu pod firmą '[...]' uiszczony wpis od skargi...
., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Postępowanie ze skargi kasacyjnej podlega umorzeniu., Stosownie do treści art. 60 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30...

II SA/Bk 576/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-12-17

[...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w zakresie wznowienia postępowania rejestracyjnego fermy i odmowy wznowienia postępowania w sprawie...
. 138 § 1 pkt 1 kpa utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii w B. z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...] wydaną w przedmiocie umorzenia postępowania...

II SA/Bk 577/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-12-17

[...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w zakresie wznowienia postępowania rejestracyjnego fermy i odmowy wznowienia postępowania w sprawie...
. 138 § 1 pkt 1 kpa utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii w B. z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...] wydaną w przedmiocie umorzenia postępowania...

II SA/Sz 351/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-06-06

Prezydent Miasta na podstawie art. 105 § 1 K.p.a. po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Lekarza Weterynarii, umorzył postępowanie w sprawie czasowego odebrania zwierząt tj. 29...
zgromadzonej paszy dla zwierząt, co nie oznacza, że zwierzęta ją otrzymały., Odwołujący się podniósł też, że błędne było umorzenie postępowania, o ile organ stwierdził brak...

II SA/Bk 802/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-11-26

. Wojewódzki Lekarz Weterynarii w B., orzekając na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 oraz art. 105 §1 k.p.a., uchylił zaskarżoną decyzję w całości i umorzył postępowanie...
należało wyeliminować z obrotu prawnego a postępowanie odwoławcze jako bezprzedmiotowe umorzyć w całości., Skargę na decyzję organu odwoławczego złożył do sądu...

VIII SA/Wa 561/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-07

weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego i umorzenia postępowania organu I instancji oddala skargę. Przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie jest decyzja [...] Wojewódzkiego...
stronie WNI, co skutkuje uchyleniem w całości zaskarżonej decyzji i umorzeniem postępowania prowadzonego przez organ I instancji., W skardze na powyższe rozstrzygnięcie...

VIII SA/Wa 562/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-07

weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego i umorzenia postępowania organu I instancji oddala skargę. Przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie jest decyzja [...] Wojewódzkiego...
stronie WNI, co skutkuje uchyleniem w całości zaskarżonej decyzji i umorzeniem postępowania prowadzonego przez organ I instancji., W skardze na powyższe rozstrzygnięcie...
1   Następne >   +2   +5   +10   14