Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X

III SA/Lu 362/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-21

Inspektora Sanitarnego w L. z dnia [...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od L...
[...] kwietnia 2021 r., nr [...] L. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w L. umorzył postępowanie odwoławcze., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie sprawy...

III SA/Gd 63/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-04-11

gospodarczej umorzył postępowanie w sprawie sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli sanitarnej, wniesionego przez A., W uzasadnieniu wskazano, że w dniu 11...
zatem na bezprzedmiotowość postępowania, organ za zasadne uznał umorzenie postępowania., Spółka wniosła odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji., W odwołaniu...

II SA/Go 203/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-07-15

Sanitarnego z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę. W dniu 7 lutego 2018 r. przeprowadzono kontrolę interwencyjną w sklepie 'N...
Powiatowy Inspektor Sanitarny decyzją z dnia [...] lutego 2019 r., znak [...] umorzył postępowanie w sprawie uchybień sanitarnych (w związku z wprowadzaniem do obrotu środków...

SA/Bk 1002/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-01-15

. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o nakazy z zakresu nadzoru sanitarnego p o s t a n a w i a 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem...
14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. Nr 90, poz. 575 z 1998 r. z późn. zm.) w związku z art. 138§1 pkt. 3 kpa umorzył postępowanie odwoławcze...

III SA/Gd 639/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-03

jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) - dalej jako 'k.p.a.', umorzył postępowanie odwoławcze., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wyjaśnił, że skarżący...
z art. 105 § 1 k.p.a. gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu...

VII SA/Wa 2100/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-20

(Dz. U. z 2006 r. Nr 122 , poz. 851 ze zm.) umorzył postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za wprowadzanie do obrotu przez S. Spółka z o.o. z siedzibą w L...
zdrowotnych. Spółka 'S.' zwróciła się z prośbą o umorzenie postępowania oraz odstąpienie od nakładania kary pieniężnej ze względu na wykonanie obowiązków określonych...

III SA/Kr 20/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-12

z dnia 16 października 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania skargę oddala. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny decyzją z dnia [...] 2013 r...
. nr [...] umorzył postępowanie w sprawach: prawidłowości wprowadzenia do obrotu produktu pn. E, jako suplementu diety przez firmę A S.A. ul. L, W oraz nałożenia opłaty za czynności...

VII SA/Wa 450/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-03

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w (...) z dnia (...) grudnia 2012 r. znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. stwierdza...
postępowania administracyjnego w sprawie produktu [...] wyciąg z liści [...]), orzekł o umorzeniu postępownaia odwoławczego., W uzasadnieniu organ podał, że w dniu 29...

IV SA/Po 637/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-10-12

. na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] maja 2017 r., nr [...] w przedmiocie kontroli sanitarnej postanawia: 1. umorzyć postępowanie...
lub czynności dotkniętych wadą nieważności., Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie...

II SA/Op 562/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-02-25

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia 3 października 2012 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie naruszenia wymagań...
decyzją z dnia 20 [...], postanowił umorzyć wszczęte na żądanie strony - K. W. postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   88