Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X

I OSK 2077/10 - Wyrok NSA z 2011-03-01

zobowiązania, a ponadto na aktualną niezgodność tytułu wykonawczego ze stanem faktycznym zobowiązań Spółki. W jej ocenie ten stan uzasadniał częściowe umorzenie postępowania...
Spółki, art. 33 pkt 1 u.p.e.a. pozwala na częściowe umorzenie postępowania egzekucyjnego w przypadku częściowego wykonania obowiązku objętego tytułem wykonawczym. A taka...

II SA/Bd 622/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-07-21

organ uznał za wykonane, nie jest to jednak okoliczność przemawiająca za jego uchyleniem albo umorzeniem postępowania., Organ odwoławczy podał, że organ I instancji błędnie...
decyzję spółka wnosząc o jej uchylenie i uchylenie decyzji organu I instancji oraz umorzenie postępowania, powtórzyła w całości zarzuty zawarte w odwołaniu...

II SA/Bd 621/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-07-21

zaskarżone rozstrzygnięcie organ uznał za wykonane w całości, nie jest to jednak okoliczność przemawiająca za jego uchyleniem albo umorzeniem postępowania., W skardze...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na powyższą decyzję spółka wnosząc o jej uchylenie i uchylenie decyzji organu I instancji oraz umorzenie postępowania...

II SA/Bd 620/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-07-21

zaskarżone rozstrzygnięcie organ uznał za wykonane w całości, nie jest to jednak okoliczność przemawiająca za jego uchyleniem albo umorzeniem postępowania., W skardze...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na powyższą decyzję spółka wnosząc o jej uchylenie i uchylenie decyzji organu I instancji oraz umorzenie postępowania...

II SA/Rz 315/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-06-20

do wniesienia odwołania - postanawia - I umorzyć postępowanie sądowe, II. zasądzić od Okręgowego Inspektora Pracy na rzecz A. sp. zoo w K. koszty postępowania sądowego w kwocie...
postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe z innych przyczyn niż wskazane w pkt 1 i 2 tego paragrafu. Jedną z okoliczności uzasadniających umorzenie...

II SA/Rz 5/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-04-14

do wniesienia odwołania postanawia umorzyć postępowanie II SA/Rz 5/05, U Z A S A D N I E N I E, W dniu 29 listopada 2004 r. firma A. sp. z o. o. wniosła skargę do Wojewódzkiego...
w przepisie art. 60. Dlatego, zgodnie z przepisem art. 161 § 1 ust. 1 P.p.s.a. wydał postanowienie o umorzeniu postępowania. ...

II SA/Bk 537/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-11-14

. z dnia [...] lipca 2006 roku Nr [...] w przedmiocie inspekcji pracy p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym; 1 U Z A S A D N...
. wniósł o umorzenie postępowania sądowego w tej sprawie podając, iż w wyniku wznowienia postępowania zaskarżone decyzje zostały uchylone. W tych okolicznościach...

II SA/Ke 87/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-04-21

. na postanowienie Inspektora Pracy w Kielcach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia postanawia umorzyć postępowanie sądowe. Postanowieniem...
z art. 60 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, w administracji umorzenie postępowania z przyczyny, o której mowa w art. 59 § 1 pkt m. in. 10 / zgodnie...

I OSK 309/07 - Wyrok NSA z 2008-01-31

., Następnie inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy decyzją z dnia [...] umorzył postępowanie w sprawie wypłaty świadczeń urlopowych za 2002 r. W uzasadnieniu organ...
wskazany w art. 291 § 1 k.p., zdaniem organu, upłynął w dniu 31 lipca 2005 r. w związku z tym organ umorzył postępowanie w sprawie traktując je jako bezprzedmiotowe...

OSK 935/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-28

listopada 2003 r. i 23 grudnia 2003 r. (...) w przedmiocie odwołania ze stanowiska postanowił umorzyć postępowanie sądowe. W związku z cofnięciem skargi kasacyjnej...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./. ...
1   Następne >   +2   +5   +10   40