Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja publiczna X

IV SA/Gl 1015/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-09-08

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie informacji publicznej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. A. M. w dniu [...] r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy skarżący skutecznie cofnął skargę. Zgodnie z przepisem art. 60 p.p.s.a. skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże...

I OSK 410/11 - Wyrok NSA z 2011-06-08

z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o udzielenie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny...
[...] czerwca 2010 r. w przedmiocie umorzenia postępowania o udzielenie informacji publicznej., Przedstawiając w uzasadnieniu stan faktyczny sprawy Sąd pierwszej instancji wskazał...

II SAB/Łd 66/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-11-25

. wspólników spółki cywilnej A w Ł. na bezczynność Instytutu 'A' w Ł. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej. postanawia: 1. umorzyć postępowanie...
wniesienie w tym przedmiocie skargi., W odpowiedzi na skargę pełnomocnik organu wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na fakt, iż postępowanie w sprawie stało...

II SAB/Wa 175/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-12

[...] w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 1 kwietnia 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia: 1) umorzyć postępowanie w sprawie, 2) zasądzić od Wójta Gminy...
2011 r., skarżący wniósł o umorzenie postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 p.p.s.a., gdyż organ uwzględnił skargę w całości po jej wniesieniu do Sądu, a nadto...

II SAB/Rz 77/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-12-21

ze skargi Stowarzyszenia [...] na bezczynność Wójta Gminy [...] w sprawie udzielenia informacji publicznej - p o s t a n a w i a - umorzyć postępowanie sądowe. II SAB/Rz...
skarżącego stowarzyszenia o cofnięciu skargi., W związku z powyższym, na podstawie art. 60 w związku z art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a. postępowanie sądowe należało umorzyć. ...

II SAB/Po 43/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-10-26

postępowanie II. zasądzić od Przedszkola Niepublicznego 'Miś Uszatek' D. H. we Wrześni na rzecz B. I. P. Sp. z o.o. w W. kwotę 100zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów...
postępowania ...

II SAB/Po 77/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-07

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. L. M. na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół w O. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej; postanawia: 1. umorzyć postępowanie, 2...
na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 p.p.s.a. postanowił umorzyć postępowanie jak w pkt 1 sentencji postanowienia., O zwrocie uiszczonego przez skarżącego wpisu Sąd orzekł...

II SAB/Wa 53/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-18

Społecznych w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] października 2010 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia: 1. umorzyć postępowanie...
., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie lub oddalenie., Pismem z dnia [...] kwietnia 2011 r. Z.F. cofnął skargę i złożył wniosek o umorzenie postępowania...

I OSK 3/11 - Wyrok NSA z 2011-03-30

[...] marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi...
. na decyzję Prokuratora Generalnego z dnia [...] marca 2010 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie dostępu do informacji publicznej., W uzasadnieniu...

I OSK 401/11 - Wyrok NSA z 2011-06-09

[...] kwietnia 2010 r. oraz umorzono postępowanie pierwszej instancji w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej. Brak zatem przesłanek do odrzucania skargi...
uchylono i umorzono postępowanie pierwszej instancji w sprawie odmowy udostępnienia żądanej informacji publicznej. Oznacza to bowiem, że decyzja odmowna z powołaniem...
1   Następne >   +2   +5   7