Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X

I OSK 1235/17 - Wyrok NSA z 2019-04-02

[...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 13 lutego 2017r...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z dnia [...] października 2016r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej...

II OSK 1268/19 - Postanowienie NSA z 2021-09-22

w sprawie ze skargi K. W. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2018 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
wnoszącej skargę na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2018 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego...

IV SAB/Gl 138/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-02

z dnia 21.07.2014r. przy jednoczesnym niewydaniu rozstrzygnięcia w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej lub umorzenia postępowania. Skarżący wnosił...
pozostawał w bezczynności w przedmiocie informacji publicznej,, zasądzenie od strony przeciwnej zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego,, umorzenie...

II SAB/Go 102/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-13

żądania skargi w tym zakresie. Organ przestał bowiem tkwić w bezczynności, a w sprawie zaistniała przesłanka skutkująca koniecznością umorzenia postępowania, wynikająca z art...
. 161 § 1 pkt 3 ppsa, zgodnie z którym sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono z innych przyczyn bezprzedmiotowe. Bezprzedmiotowość...

IV SAB/Gl 99/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-07-26

, w której uzasadniłby stanowisko. Z tego powodu skarga jest konieczna i usprawiedliwiona., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania z uwagi...
na podstawie art. 16 ust. 1 u.d.i.p., nie umorzył postępowania w myśl art. 14 ust. 2 u.d.i.p. bądź też nie odmówił udostępnienia informacji publicznej przetworzonej...

II SAB/Po 163/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-30

żądanie skarżącego., Podczas rozprawy w dniu 30 kwietnia 2015 r. stawił się pełnomocnik Zarządu i wniósł o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu...
zważył, co następuje:, Postępowanie sądowoadministracyjne należało umorzyć., Instytucja skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, o której mowa w art...

IV SAB/Gl 122/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-02

nie pozostawał w bezczynności. Z tego powodu nie zasadne byłoby umorzenie postępowania pozytywnie zakończonego dla skarżącego., W piśmie z dnia 19 września 2014 r. skarżący...
oraz umorzenia postępowania w tej sprawie. Dodatkowo, potwierdził bezprzedmiotowość postępowania wobec uzyskania żądanej informacji publicznej, po wniesieniu skargi...

II SAB/Kr 38/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-17

publicznej na wniosek z dnia 29 lipca 2014 r., przy jednoczesnym niewydaniu rozstrzygnięcia w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej lub umorzenia postępowania...
udostępnienia informacji publicznej, zasądzenie od strony przeciwnej zwrotu kosztów postępowania (w tym kosztów zastępstwa procesowego) i umorzenie postępowania...

IV SAB/Gl 58/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-24

wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie zostanie umorzone., Pismem z dnia 3 listopada 2015 r. stanowiącym...
. i. p., albo poprzez umorzenie postępowania z przyczyn uregulowanych w przywołanej ustawie, w drodze decyzji administracyjnej (art. 16 w zw. z art. 17 ust. 1 u.d.i.p....

II SAB/Kr 167/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-28

[...] Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w K. wniósł o umorzenie postępowania w zakresie zobowiązania organu do rozpoznania wniosku skarżącej...
do załatwienia wniosku z dnia 22 grudnia 2013 r., stało się bezprzedmiotowe. Powyższe uzasadnia wniosek o umorzenie postępowania w tym zakresie na podstawie przepisu art. 161 § 1...
1   Następne >   +2   6