Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X

II SA/Ol 1243/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-04-30

Syndyka masy upadłości Spółki A na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie cofnięcia rejestracji...
sierpnia 2012r., powołując art. 208 § 1 oraz art. 233 § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa, umorzył postępowanie odwoławcze. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia organ...

II SA/Ol 1244/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-04-30

Syndyka masy upadłości Spółki A na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie cofnięcia rejestracji...
sierpnia 2012r., powołując art. 208 § 1 oraz art. 233 § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa, umorzył postępowanie odwoławcze. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia organ...

II SA/Go 599/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-03

na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. stwierdza, że zaskarżona decyzja...
zaskarżonego rozstrzygnięcia i umorzenia postępowania, bowiem jest ono niedopuszczalne., W ocenie skarżącej Spółki organ wszczął i prowadził równolegle dwa tożsame postępowania...

II SA/Ol 772/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-09-18

likwidacyjnej na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia '[..]', nr '[...]' w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie cofnięcia zezwolenia na urządzanie...
decyzji w całości i umorzenia postępowania, względnie przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji. Strona odwołująca podniosła zarzut...

II GSK 1471/13 - Wyrok NSA z 2014-11-05

likwidacyjnej na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. z dnia 29 [...] 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie cofnięcia rejestracji automatu do gier...
podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.), umorzył postępowanie odwoławcze. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia organ podał, że z dniem [...] lipca 2012r...

VI SA/Wa 639/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-06

Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza...
) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Dyrektor Izby Celnej w [...] decyzją z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] umorzył postępowanie odwoławcze wszczęte na skutek...

II GSK 205/17 - Wyrok NSA z 2019-06-13

[...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie cofnięcia rejestracji automatu do gier o niskich wygranych 1. oddala skargę kasacyjną, 2...
w Krakowie na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia [...] lutego 2016 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie cofnięcia rejestracji automatu o niskich...

II SA/Ol 1059/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-09-25

upadłości Spółki A na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego...
w sprawie dotyczącej przedłużenia zezwolenia., Po rozpatrzeniu zażalenia, Dyrektor Izby Celnej, postanowieniem z dnia 4 lipca 2012 r. znak '[...]', umorzył postępowanie...

II SA/Op 185/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-07-25

Dyrektora Izby Celnej w Opolu z dnia 2 marca 2012 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie cofnięcia poświadczenia rejestracji automatu...
przez Ministra Finansów'., W odwołaniu od powyższej decyzji Spółka wniosła o jej uchylenie w całości i umorzenie postępowania w sprawie, bądź o uchylenie zaskarżonej decyzji...

II SA/Ol 597/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-10-18

Dyrektora Izby Celnej z dnia '[...]'. nr '[...]' w przedmiocie cofnięcia poświadczenia rejestracji automatu o niskich wygranych - umorzenia postępowania zażaleniowego...
na podstawie art. 208 § 1 o.p., gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ podatkowy wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. Stosownie do art...
1   Następne >   +2   +5   +10   100