Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

I SA/Wa 1652/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-18

w W. i M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargi...
W. z [...] maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o przyznanie prawa użytkowania wieczystego, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa utrzymał w mocy...

I SA/Wa 28/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-12

w W. postanowieniem z dnia [...] marca 1964 r. nr [...] umorzyło postępowanie w sprawie z wniosku z dnia 12 października 1948 r., dotyczącego przyznania prawa własności czasowej...
do gruntu nieruchomości położonej w W. przy ul. [...]., Z wnioskiem o stwierdzenie nieważności powyższego postanowienia o umorzeniu postępowania wystąpili następcy prawni...

I SA/Wa 456/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-21

2020 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę. Decyzją z [...] grudnia 2020 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. (SKO/organ...
[...] października 2020 r., znak [...] Prezydent [...] W. umorzył postępowanie wszczęte wnioskiem D. i R.P. z dnia [...] lutego 1949 r. o przyznanie prawa własności...

I SA/Wa 1501/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-17

. utrzymującej w mocy decyzję z dnia [...] października 2011 r. i wniosły o umorzenie wszczętego postępowania., Decyzją z dnia [...] listopada 2014 r., nr [...], Minister...
rodzajów postępowań. Skutkiem umorzenia postępowania zwyczajnego jest pozostawienie niezmienionej sytuacji prawnej strony. Skutkiem zaś umorzenia postępowania w sprawie...

I SA/Wa 2286/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-18

o numerze [...] z obrębu [...], umorzenia postępowania odnośnie udziału wynoszącego [...] w tej działce oraz umorzenia postępowania w przedmiocie stwierdzenia legalności...
, - umorzenie postępowania w zakresie dotyczącym części nieruchomości nabytej od Skarbu Państwa w 1993 r., - stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Rady Narodowej...

I SA/Wa 501/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-11

z dnia [...] sierpnia 2001 r. umorzył to postępowanie, wskazując, że przedsiębiorstwo nie posiada w tym postępowaniu interesu prawnego, a tym samym legitymacji prawnej...
., w którym pełnomocnik ww. przedsiębiorstwa wniósł o umorzenie 'całego postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej...

I SA/Wa 2502/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-08

w [...] z dnia [...] sierpnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta [...] z dnia [...] czerwca 2020 r...
. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania., W sprawie ustalono następujący stan faktyczny i prawny:, W dniu 16 lutego 1949 r. J. C. złożyła w imieniu własnym...

I SA/Wa 725/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-19

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] stycznia 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę. Decyzją z [...] stycznia 2021 r...
., nr [...], o umorzeniu postępowania w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym...

I SA/Wa 2110/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-02-17

reprywatyzacji nieruchomości [...] z dnia [...] lipca 2020 r. nr [...] w przedmiocie przyznania prawa użytkowania wieczystego postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2...
lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności., Zgodnie z treścią art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

I SA/Wa 31/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-29

i Polityki Regionalnej z dnia (...) października 2020 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] października 2020 r...
., nr [...], Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej orzekł o umorzeniu w całości postępowania w sprawie zastosowania ustawy z 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   48