Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X
  • Symbol

II SA/Rz 251/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-06-21

[...] grudnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości -skargę oddala- II SA/Rz 251/17, U z a s...
a d n i e n i e, Przedmiotem skargi K. J., J. J., P. J. i W. J. jest decyzja Wojewody z [...] grudnia 2016 r. Nr [...] dotycząca umorzenia postępowania w sprawie...

II SA/Gd 744/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-06-16

września 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej przez L. M...
. jest decyzja Wojewody z 25 września 2009 r. utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta z 6 maja 2009 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu...

II SA/Op 600/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-01-25

postanawia: umorzyć postępowanie. Przedmiotem skargi z dnia 21 listopada 2007 r., wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez Wojewodę Opolskiego...
uchwały z powodu istotnego naruszenia prawa., W odpowiedzi na skargę z dnia 14 grudnia 2007 r. Burmistrz Głuchołaz, wniósł o umorzenie postępowania z uwagi...

I OSK 229/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-10

/Wa 848/06 w sprawie ze skargi Spółdzielni [...] z siedzibą w W. na decyzję Wojewody M. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie...
o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne, 2. zwrócić Spółdzielni [...] z siedzibą w W. połowę wpisu od skargi kasacyjnej...

II SA/Bd 579/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-08-04

projektu podziału nieruchomości postanawia umorzyć postępowanie. Pismem z dnia [...] czerwca 2008r. K. D. złożył, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy...
na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm.) umorzył...

II SA/Kr 488/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-08-24

kw nr [...], W pkt 2 swej decyzji organ I instancji umorzył postępowanie w stosunku do działek nr: [...] o pow. 0,0100 ha, nr [...] o pow. 0,0400 ha oraz nr [...] o pow...
w W., wniósł odwołanie od powyższej decyzji, wskazując, że zaskarża decyzję organu I instancji wyłącznie w części tj. w zakresie punktu 2 orzekającego o umorzeniu postępowania...

SA/Rz 2170/00 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-08-13

. U. na decyzję Wójta Gminy [...] dotyczącej sprzedaży nieruchomości, -postanawia- umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. SA/Rz 2170/00, UZASADNIENIE, Postanowieniem...
pkt 3, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu. Ponadto sąd umorzy postępowanie...

II SA/Gd 841/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-03-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 22 września 2008 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo...
umorzenie postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z powodu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego, przy czym Naczelny Sąd...

II OZ 287/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-28

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: umorzyć postępowanie zażaleniowe. Zarządzeniem z 6 lutego 2017 r., sygn. akt IV SA/Wa 383/17 Przewodnicząca...
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] listopada 2016 r., znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Zażalenie na powyższe...

II SA/Lu 626/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-10-12

. na decyzję Dyrektora . Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pomocy...
2006r., Nr [...] o umorzeniu postępowania w sprawie pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych., Organ I instancji umorzył postępowanie wyjaśniając, że H...
1   Następne >   +2   +5   +10   92