Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X
  • Symbol

III SA/Kr 1480/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-20

września 2011r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji w całości oraz poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej...
Miasta i Gminy odmówił umorzenia postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości położonej w S, stanowiącej działkę nr 2474, objętą księgą wieczystą [...] będącą własnością J...

I OSK 738/14 - Wyrok NSA z 2015-12-02

z ustawowo określonych przesłanek warunkujących nieważność. Decyzją z dnia [...] lipca 2007r. Burmistrz Gminy i Miasta w Chęcinach umorzył postępowanie administracyjne...
rozgraniczeniowe staje się bezprzedmiotowe, a po drugie - jaki wpływ na decyzję o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego ma wycofanie oświadczenia woli wyrażającego zgodę...

II SA/Gl 718/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-01-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...)r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
wniósł następnie jednak o umorzenie wszczętego postępowania rozgraniczeniowego wskazując, że postanowił zostawić istniejący stan użytkowania i granice zgodnie z ewidencją...

II SA/Ke 355/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-08-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego oddala skargę. Decyzją z dnia [...], znak...
poz. 2027), po ponownym rozpatrzeniu sprawy, umorzył postępowanie rozgraniczeniowe, wszczęte postanowieniem tego organu z dnia [...] znak: [...] - zakończone zawarciem...

OSK 496/04 - Wyrok NSA z 2004-06-30

Jerzego Jana K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z. z dnia 26 kwietnia 2002 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozgraniczenia...
skargę Jerzego Jana K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z. z dnia 26 kwietnia 2002 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozgraniczenia...

III SA/Kr 269/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-31

2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w pierwszej instancji postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Decyzją z dnia 20 listopada 2013 r...
do kierowania pojazdami kat. B, C, B+E, C+E na okres 4 lat tj. od dnia 24 maja 2013 r. do 24 maja 2017 r. i umorzyło postępowanie pierwszej instancji., |M. T. wniósł skargę...

III SA/Kr 263/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-01-12

stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta J. z dnia 30 grudnia 2019 r. nr AGP.6830.1.2019 w przedmiocie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego dotyczącego...
wyżej decyzji Burmistrza Miasta J. Zarzuciła, że decyzja o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego, wydana została z rażącym naruszeniem prawa tj. art. 34 ust. 1 p.g.k....

IV SA/Wa 1524/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-29

Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o rozgraniczenia nieruchomości oddala skargę Zaskarżoną...
2013 r. umorzeniu postępowania, w związku z wycofaniem wniosku o rozgraniczenie nieruchomości przez A.K. i A.K., sprzeciwiła się R.S., Postanowieniem z dnia [...] lutego...

II SA/Bk 114/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-05-17

Ujawniony w postępowaniu rozgraniczeniowym spór co do przebiegu granicy nie uzasadnia umorzenia postępowania rozgraniczeniowego i przekazania z urzędu sprawy sądowi...
. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie rozgraniczenia nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Burmistrza M. z dnia...

II SA/Rz 1550/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-07-12

z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości i przekazania sprawy z urzędu do rozpatrzenia Sądowi...
[...] sierpnia 2015 roku o utrzymaniu w mocy decyzji nr [...] z dnia [...] grudnia 2014 roku Wójta Gminy [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   97