Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Skarżony
  • Symbol

V SA/Wa 1298/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-18

A. O. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] kwietnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowe w sprawie wniosku...
o umorzenie postępowania egzekucyjnego oddala skargę; Przedmiotem skargi A. O. (zwanego dalej skarżącym) jest postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z [...] kwietnia 2013r...

II GSK 144/07 - Wyrok NSA z 2007-11-13

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wniosku o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
2006 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wniosku o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego., Sąd oparł swoje ustalenia na następującym...

V SA/Wa 2075/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-29

., Pismem z dnia ...07.2008r., uzupełnionym pismem z ...07.2008r. pełnomocnik P. wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z wnioskiem o:, umorzenie postępowania...
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tj. niedopuszczalności egzekucji,, wydanie postanowienia w przedmiocie wskazanym w pkt 1, tj. umorzenia postępowania z uwagi...

V SA/Wa 2590/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-29

Skarbowego w S. z wnioskiem o:, 1. umorzenie postępowania egzekucyjnego co do zaległych składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń...
postanowienia w przedmiocie wskazanym w pkt 1, tj. umorzenia postępowania z uwagi na niedopuszczalność egzekucji,, 3. zwrot pobranych kosztów egzekucyjnych wraz z odsetkami...

I GSK 1338/20 - Wyrok NSA z 2020-12-17

r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zaległości w płatności opłat abonamentowych oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
., nr [...] w zakresie punktu 1 tej decyzji - w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego, uchylił zaskarżoną decyzję w tej części, tj. w zakresie obejmującym...

II SA/Go 916/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-11-23

spółki z o.o. w likwidacji na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę...
. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.; tekst jedn.: Dz. U. z 2014r. poz. 1619 z późn. zm.- dalej 'u.p.e.a.'), umorzył postępowanie...

III SA/Wr 395/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-09-08

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2021 r. nr 0201-IEE2.711.17.2021.2.AK w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania...
Skarbowego w Z. (dalej także: NUS, Naczelnik Urzędu) z 7 stycznia 2021 r. (nr 0232.SEE-711/34-7/18/2020 EM) o odmowie umorzenia postępowania egzekucyjnego i odmowie zwrotu...

I SA/Sz 114/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-05-17

z dnia [...] r., Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec M. T. na podstawie tytułu wykonawczego [...], stwierdzając, że tytuł...
z dnia [...] r. nr [...], uchyliło postanowienie z dnia [...] r. w całości i umorzyło postępowanie organu I instancji w zakresie stanowiska wierzyciela w przedmiocie...

II GSK 1146/12 - Wyrok NSA z 2013-11-28

[...] października 2011 r., Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu dotacji., Sąd I instancji za podstawę...
rozstrzygnięcia przyjął następujące ustalenia:, Decyzją z dnia [...] listopada 2007 r. (nr[...]) Prezydent Miasta J. G. orzekł o umorzeniu postępowania administracyjnego...

I SA/Sz 69/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-08-14

Społecznych z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1. oddala skargę, 2. przyznaje od Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, utrzymał w mocy decyzję Zakładu z dnia [...] r. nr [...] umarzającą postępowanie w sprawie o umorzenie należności z tytułu składek...
1   Następne >   +2   +5   +10   100