Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X

II SA/Ol 877/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-01-30

, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta, orzekł decyzją z dnia '[...]' o umorzeniu postępowania w sprawie. Jako podstawa prawna rozstrzygnięcia wskazany został art. 105 §...
wnuka nie może być podstawą do dokonania zameldowania. Skarżąca podkreśliła również, że nie wyraziła zgody na umorzenie postępowania, której wymaga art. 105 § 2 k.p.a....

II SA/Rz 160/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-03-07

niejawnym sprawy ze skargi E. K. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...].01.2001 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania I instancji w sprawie zameldowania na pobyt...
czasowy postanawia umorzyć postępowanie sądowe II SA/Rz 160/05, U Z A S A D N I E N I E, W piśmie procesowym z dnia 21.02.2005 r. skarżący cofnął skargę., Stosownie do art. 60...

II SA/Op 289/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-12-14

niejawnym sprawy ze skargi S. T. na decyzję Wojewody Opolskiego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego postanawia: 1. umorzyć postępowanie...
pierwszej instancji., W takim stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Postępowanie winno podlegać umorzeniu., Zgodnie z brzmieniem art. 54 §...

III SA/Kr 730/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-25

. na posiedzeniu niejawnym skargi J. R. na decyzję Wojewody z dnia 10 maja 2010r. znak [...] w przedmiocie wymeldowania p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie. J. R. wniósł w dniu...
wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział...

II SA/Op 246/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-20

28 lutego 2011 r., nr [...] w przedmiocie wymeldowania postanawia 1) umorzyć postępowanie, 2) zwrócić skarżącemu K. Ś. kwotę 100 (sto) złotych uiszczonego wpisu sądowego...
w dniu 20 grudnia 2011 r. skarżący cofnął skargę., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Postępowanie przed Sądem należało umorzyć., Zgodnie z art. 60 ustawy...

II SA/Rz 1352/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-11-30

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wymeldowania z pobytu stałego I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Wojewody na rzecz skarżącego S. C. kwotę 580...
dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy., Pismem z dnia 16 marca 2021 r. S. C., skierowanym do Wojewody [...] wniósł o umorzenie postępowania odwoławczego i wycofał złożone odwołanie...

IV SA/Wr 766/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-04-03

[...] r., nr [...] w przedmiocie umorzenie postępowania odwoławczego w sprawie o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. nie orzeka...
w przedmiocie wykonania zaskarżonej decyzji. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] września 2012 r. nr [...] Wojewoda D. umorzył postępowanie odwoławcze, po rozpatrzeniu odwołania T. L...

II SA/Bk 640/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-12-11

. z dnia [...] lipca 2007 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wymeldowania z pobytu stałego p o s t a n a w i a 1. umorzyć postępowanie sądowe w sprawie, 2. przyznać...
, o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd zobligowany jest do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania, w następujących...

SA/Rz 850/99 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-11-30

sprawy ze skargi J. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...] maja 1999 r. Nr [...] w przedmiocie zameldowania postanawia umorzyć postępowanie...
uprawnienia do kwestionowania zaskarżonej decyzji., W wyniku ustalenia przez Sąd spadkobierców skarżącego zostali oni wezwani pod rygorem umorzenia postępowania...

SA/Rz 1214/01 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-12-29

, w której Kolegium sformułowało wniosek o umorzenie postępowania sądowego, przedstawione zostały Sądowi dopiero w dniu 1.12.2006r., Jak wynika z pisma Sądu Rejonowego w P. z dnia...
postępowanie umorzył (prawomocnie); natomiast w sprawie z powództwa H. P. przeciwko skarżącemu o eksmisję (sygn. [...]) orzeczono prawomocnie eksmisję M. H. z lokalu, którego sprawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   95