Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

III SAB/Lu 18/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-01-07

o umorzenie postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w dniu [...] stycznia 2015 r. (nr [...]) w sprawie wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków dotyczącej...
skarżącą o braku podstaw do wydania decyzji o umorzeniu postępowania. Organ stwierdził, że w sprawie nie wystąpiły okoliczności mogące świadczyć o bezprzedmiotowości...

II SA/Wr 403/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-10-08

dzierżawy do części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków i umorzenia postępowania pierwszej instancji oddala skargę w całości. A.B. oprotestowała skargą...
. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej wpisu umowy dzierżawy do części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków i umorzenia postępowania organu I instancji...

III SA/Kr 1422/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-01

z dnia 11 października 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego skargę oddala. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 11...
w następującym stanie faktycznym i prawnym: Zaskarżoną decyzją organ I instancji orzekł o umorzeniu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości pomiędzy nieruchomością położoną...

I OSK 627/19 - Wyrok NSA z 2020-05-07

decyzję w całości i umorzył postępowanie organu I instancji w całości., Organ II instancji, odwołując się do § 36, § 37 ust. 1 oraz § 39 ust. 1-3, 5 rozporządzenia...
i umorzenia postępowania, to w uzasadnieniu, dokonując oceny materiału dowodowego zebranego przez organ I instancji, organ odwoławczy przedstawił argumenty przemawiające...

II SA/Rz 405/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-12-01

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] kwietnia 2009 r., Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wprowadzenia...
w operacie ewidencyjnym na jej rzecz działek nr nr 9/2 i 41., Rozpatrując ponownie wniosek w/w Starosta decyzją z dnia [...] lutego 2009r. nr nr [...] umorzył postępowanie...

II SA/Rz 630/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-08-09

Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] czerwca 2004 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej -postanawia...
- Umorzyć postępowanie sądowe do postanowienia z dnia 9 sierpnia 2005 r., Postanowieniem z [...] czerwca 2004 r., Nr [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego...

III SA/Lu 312/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-04-17

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego. oddala skargę Decyzją z dnia...
[...] czerwca 2007 r. znak [...], po rozpatrzeniu odwołania A. Ł. od decyzji Wójta Gminy z dnia [...] maja 2007 r., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...

II SA/Bk 377/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-09-18

. na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B. z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie...
zawieszającego postępowanie, postanowieniem z dnia [...] marca 2012 r. nr [...], umorzył postępowanie w sprawie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów...

III SA/Kr 895/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-10-07

i Kartograficznego z dnia 16 lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania organu pierwszej instancji skargę oddala. Rozpatrując odwołanie Z. P. i J. P...
. od decyzji Wójta Gminy z dnia [...] 2008 r. Nr [...] orzekającej o umorzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z wniosku Z. i J. małż. P. w przedmiocie usunięcia...

I OSK 3199/15 - Wyrok NSA z 2017-10-18

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postepowania rozgraniczeniowego oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy Z. z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] (znak: [...]) o umorzeniu postępowania...
w mocy decyzję Wójta Gminy Z. z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] o umorzeniu - w trybie art. 105 § 1 k.p.a. - postępowania rozgraniczeniowego, dotyczącego ustalenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   60