Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Go 330/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-09-09

spółki z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza...
rejestrację automatu [...], nr fabr. [...], umorzył postępowanie odwoławcze z uwagi na jego bezprzedmiotowość., Powyższa decyzja organu odwoławczego zapadła w następującym...

VI SA/Wa 1845/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-02

Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza...
, zlokalizowanej w W., przy ul. S. [...] umorzył postępowanie odwoławcze., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym., Pismem z dnia 2 października...

II GSK 254/06 - Wyrok NSA z 2007-01-31

umorzenia postępowania w sprawie zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego...
Z. L. wniesioną na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 29 czerwca 2005 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wpisu...

III SA/Wa 2482/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-12

jest bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu. Nie zmienia tego okoliczność, że postępowanie zostało wszczęte pod rządami ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, która przewidywała...
uchylenia decyzji w sprawie odmowy umorzenia postępowania kontrolnego w zakresie prawidłowości stosowania cen umownych 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...

VI SA/Wa 1372/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-27

rozpatrzeniu sprawy w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody O. z dnia [...] marca 2015 r., znak [...], którą Wojewoda O. umorzył postępowanie administracyjne...
O. umorzył postępowanie administracyjne w sprawie zakazu prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz wykreślenia z prowadzonego...

II GSK 3778/16 - Wyrok NSA z 2017-01-31

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia wydania koncesji w części ustalającej...
. w przedmiocie umorzenia postępowania., Przedstawiając stan sprawy wskazano, że spółka uzyskała w dniu [...] czerwca 2002 r. koncesję Nr [...] na rozpowszechnianie programu...

II SA/Bd 79/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-04-27

postępowania., Organ II instancji umorzył postępowanie odwoławcze., W dniu 20.03.2002 r. organ I instancji wykreślił spółkę z ewidencji działalności gospodarczej...
z 18.08.2004 r. sygn. akt II SA/Gd 334/02 uchylający decyzję SKO z [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wykreślenia z ewidencji działalności...

VI SA/Wa 2739/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-24

hotelarskich postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Skarżący - R. N., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w prawidłowym trybie...
przeciwpożarowych., W odpowiedzi na skargę Minister Sportu i Turystyki wniósł o umorzenie niniejszego postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., a to z uwagi na fakt...

III SA/Łd 1068/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-02-21

do treści art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., W niniejszej sprawie, po wniesieniu...
postępowanie sądowoadministracyjne. a.l. E. W. reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję...

VI SA/Wa 2692/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-03

Farmaceutycznego z dnia '(...)' lipca 2019 r. nr '(...)' w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę Główny Inspektor Farmaceutyczny ('GIF'), decyzją z dnia...
umorzył postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek spółki A. Sp. z o.o. w organizacji w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej położonej...
1   Następne >   +2   +5   +10   64