Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol

I OSK 100/06 - Wyrok NSA z 2006-11-28

, iż oczywiste naruszenie art. 158 i art. 105 par. 1 Kpa poprzez umorzenie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności, zamiast wydania jednej z decyzji określonych...
Rejonowego w L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 19 kwietnia 2005 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę...

I OSK 118/06 - Wyrok NSA z 2006-11-28

Nie można uznać, iż oczywiste naruszenie art. 158 i art. 105 par. 1 Kpa poprzez umorzenie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności, zamiast wydania jednej...
ze skargi Prokuratora Rejonowego w L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 19 kwietnia 2005 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania...

II SAB/Rz 27/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-08-19

. J. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PKS 'T.' z siedzibą w T. na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego w P., -postanawia- 1) umorzyć postępowania...
sądowoadministracyjne, 2) oddalić wniosek o zasądzenie kosztów postępowania od Naczelnika Urzędu Celnego w P. M. J. w piśmie z dnia 4 lipca 2005r., wniósł o umorzenie postępowania...

VI SA/Wa 1424/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-07

jej wniesienia, zaś w pozostałej części umorzyło postępowanie odwoławcze., Z akt sprawy wynika, iż w dniu 7 listopada 2006 r. do Zarządu Dróg Miejskich w W. wpłynął wniosek...
., ustalenia warunków tego zajęcia i ustalenia opłaty z tego tytułu wraz z terminem jej wniesienia, a w pozostałej części umorzyło postępowanie odwoławcze., W uzasadnieniu...

VI SA/Wa 1599/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-20

, zaś w pozostałej części umorzyło postępowanie odwoławcze., Z akt sprawy wynika, iż w dniu 19 stycznia 2007 r. do Zarządu Dróg Miejskich w W. wpłynął wniosek skarżącej spółki...
marca 2007 r., ustalenia warunków tego zajęcia i ustalenia opłaty z tego tytułu wraz z terminem jej wniesienia, a w pozostałej części umorzyło postępowanie odwoławcze...

I OW 146/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-29

a w i a umorzyć postępowanie z wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego W piśmie datowanym na dzień 19 października 2007 r. Starosta Ł. [...] wniósł o rozstrzygnięcie...
cofnął powyższy wniosek wnosząc o umorzenie postępowania., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Postępowanie z ww. wniosku o rozstrzygnięcie sporu...

II SA/Rz 441/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-06-21

w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 2022 r., nr SKO.4122/146/2022 w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę. M. S. poddał kontroli Wojewódzkiego Sądu...
Wojewódzkich w [...] z dnia 20 października 2021 r. nr ZDW-WD/0431/897-1/2019-2021 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku skarżącego o podjęcie...

II GSK 316/10 - Wyrok NSA z 2011-03-02

2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. oddala skargę; 3. odstępuje...
. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia, uchylił zaskarżoną decyzję, stwierdził, że nie podlega ona wykonaniu oraz zasądził...

VI SA/Wa 1325/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-16

Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umorzenia postępowania odwoławczego 1. uchyla zaskarżoną...
z terminem jej wniesienia, a w pozostałej części umorzyło postępowanie odwoławcze., W uzasadnieniu decyzji organ drugiej instancji wskazał, iż zgodnie z przepisem art. 39...

VI SA/Wa 521/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-12

terminu do wniesienia odwołania postanawia 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, 2. zasądzić od Samorządowego Kolegium...
roku nr [...] dotyczącej zezwolenia na zajęcie pasa drogowego., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego. Podniósł, iż działając...
1   Następne >   +2   +5   +10   100