Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

III SA/Kr 857/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-13

2008 r. nr : [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia : I. umorzyć postępowanie sądowe , II. przyznać od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu...
w dniu 26.11.2009r., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:, W sprawie zachodzi podstawa do umorzenia postępowania sądowoadministarcyjnego., Art. 161 § 1 pkt...

IV SA/Wr 852/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-10

, a następstwem tego było umorzenie postępowania. Od tej decyzji P. W. złożył odwołanie, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze w J. G., decyzją z dnia [...] r., uchyliło zaskarżoną...
. Według tego przepisu, jeśli postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. Taka...

III SA/Gd 276/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-10-03

postanawia umorzyć postępowanie w sprawie. Skarżąca U. K. w piśmie z dnia 19 września 2007 r. oświadczyła, iż cofa skargę., Wobec powyższego Sąd na mocy art. 161 § 1 pkt...
1 w zw. z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) umorzył postępowanie. ...

II SA/Bd 585/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-07-06

postępowanie. Skarżąca pismem z dnia 30 czerwca 2005r. cofnęła skargę. Cofnięcie skargi Sąd uznał za dopuszczalne, co powoduje umorzenie postępowania na mocy art. 161 § 1 pkt...
1 ustawy z 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). ...

VIII SA/Wa 369/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-28

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego 1) uchyla zaskarżoną...
. nr [...] przyznającej B. W. dodatek mieszkaniowy oraz ryczałt na zakup opału orzekło o umorzeniu postępowania odwoławczego., U podstaw podjętego w tej sprawie rozstrzygnięcia...

IV SA/Wr 628/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-29

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego oddala skargę...
mieszkaniowego umorzył postępowanie w sprawie przyznania prawa do dodatku mieszkaniowego na podanie z dnia 1 grudnia 2012 r. gdyż stało się bezprzedmiotowe., W uzasadnieniu...

II SA/Wa 1134/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-04

p o s t a n a w i a: - umorzyć postępowanie - M. i A. Ł. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
i § 2 powołanej ustawy sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść...

II SA/Op 239/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-08-03

funkcjonariuszowi Policji równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego postanawia: umorzyć postępowanie. P. D. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu...
w imieniu zaskarżonego organu - radca prawny J. F., wniosła o umorzenie postępowania, w związku z wydaną w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...

IV SA/Po 1071/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-02-08

2014 r., pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, Organ I instancji decyzją nr [...] z dnia [...] września 2014 r. umorzył postępowanie...
w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji z dnia [...] marca 2014 r., Następnie organ I instancji zawiadomił G. T. pismem z dnia...

SA/Bk 242-243/94 - Postanowienie NSA oz. w Białymstoku z 1995-02-15

postanawia umorzyć postępowanie. Ustawa z dnia 2 lipca 1944 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. nr 105 poz. 509/ zawiera art. 63 stanowiący...
ostateczną do dnia 12 listopada 1994 r. podlega umorzeniu., Umorzenie to jest obligatoryjne /wyjątek z mocy tegoż art. 63 obejmuje jedynie postępowanie wszczęte...
1   Następne >   +2   +5   +10   21