Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dewizowe prawo X

III SA/Łd 1068/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-02-21

do treści art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., W niniejszej sprawie, po wniesieniu...
postępowanie sądowoadministracyjne. a.l. E. W. reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję...

I OSK 291/09 - Wyrok NSA z 2009-10-21

w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia [...] maja 2008r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zasiłku rodzinnego oddala...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia [...] maja 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zasiłku rodzinnego, uchylił zaskarżoną decyzję...

II SA/Op 750/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-30

., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania w części skargi obejmującej odmowę zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu dla 16 samochodów, w tym dla samochodu...
uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd., Odnośnie wniosku organu o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego, dotyczącego zwrotu opłaty za kartę...

II GSK 182/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-13

zakresie, a to wówczas, gdy skarga ulegała odrzuceniu albo istniały podstawy do umorzenia postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym. Uchylenie orzeczenia...
wojewódzkiego sąd administracyjnego i odrzucenie skargi lub umorzenie postępowania następuje wówczas z urzędu, z tym jednak zastrzeżeniem, że może ono dotyczyć...

VI SA/Wa 734/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-10

z siedzibą w S. do kwoty 140 000 euro oraz umorzył postępowanie w pierwszej instancji., Decyzję wydano w następujących ustaleniach;, Decyzją nr [...] z dnia [...] sierpnia...
w związku z tym również podstawy do umorzenia postępowania na podstawie art. 105 § 1 k.p.a., W szczegółowej odpowiedzi na skargę Prezes Narodowego Banku Polskiego...

II GSK 395/13 - Wyrok NSA z 2014-05-13

niniejszej sprawy organ miał pełne podstawy do umorzenia postępowania na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. Bezprzedmiotowość postępowania, o której mowa w tym ostatnim przepisie...
jej co do istoty. Przesłanka umorzenia postępowania może też zostać ujawniona - jak było w przedmiotowej sprawie - dopiero w wyniku rozpatrywania odwołania przez organ II instancji...

I SA/Lu 853/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-17

, że organ podatkowy pierwszej instancji odmawiając umorzenia postępowania w sprawie pominął konstytucyjne normy określone w art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 3 i art. 2 Konstytucji...
przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Do wniosków dowodowych dotyczących dowodów z dokumentów oraz wniosku o umorzenie postępowania...

III SA/Wr 538/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-14

odwołała się od tej decyzji, wnosząc o jej uchylenie i umorzenie postępowania w sprawie., Utrzymując w mocy rozstrzygnięcie podjęte w pierwszej instancji, Dyrektor Izby...
na automatach losowych w rozumieniu ustawy o grach hazardowych., Postanowieniem z dnia [...] r. Naczelnik Urzędu Celnego wszczął z urzędu postępowanie w sprawie...

VI SA/Wa 1984/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-31

zaskarżonej decyzji w całości wraz z decyzją wydaną w I instancji oraz o umorzenie postępowania pierwszej instancji w całości oraz zwrot kosztów postępowania według norm...
. o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o zakazie wykonywania działalności kantorowej oraz wykreśleniu wpisu przedsiębiorcy z rejestru działalności...

I SA/Bd 720/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-08-25

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek postanowił oddalić wniosek Postępowanie przed sądem administracyjnym toczy się według przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia...
2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a., Jak stanowi art. 239 pkt 1 lit. e p.p.s.a. strona skarżąca...
1   Następne >   2