Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X

III SA/Gl 1659/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-08

i umorzył postępowanie w sprawie. W podstawie prawnej powołał art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) w związku z art. 208, 219 i 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...
tego postępowania, a od dnia wejścia w życie Kodeksu celnego rozstrzygnięcie w sprawie zwrotu lub umorzenia należności celnych musi zostać poprzedzone procedurą uznania...

I GSK 919/11 - Wyrok NSA z 2012-10-24

2007 r., postępowanie egzekucyjne zostało umorzone postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa T. z dnia [...] kwietnia 2008 r.. Umorzenie postępowania...
u.p.e.a.), wobec niedoręczenia zobowiązanemu upomnienia. W związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego skarżący wnioskiem z dnia 19 września 2008 r., uzupełnionym...

I SA/Rz 195/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-05-08

[...] maja 2013r. - nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego, - nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego - nr [...] w przedmiocie umorzenia...
postępowania odwoławczego - oddala skargi- I SA/Rz 195/14, Uzasadnienie, Dyrektor Izby Celnej decyzjami z dnia [...] maja 2013r. nr: [...], [...], [...] umorzył...

I SA/Rz 448/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-05-13

roku, nr [...] w przedmiocie długu celnego - postanawia - umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Skarżąca 'P.' Sp. z o.o. z siedzibą w T. wniosła do Sądu skargę na decyzję Dyrektora Izby...
. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej P.p.s.a./ Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. W myśl art. 60 P.p.s.a....

I SA/Rz 446/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-05-13

roku, nr [...] w przedmiocie długu celnego - postanawia - umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Skarżąca 'P.' Sp. z o.o. z siedzibą w T. wniosła do Sądu skargę na decyzję Dyrektora Izby...
. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej P.p.s.a./ Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. W myśl art. 60 P.p.s.a....

I GSK 781/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-03

[...] S.A. w Warszawie na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 9 stycznia 2002 r. Nr [...] w przedmiocie klasyfikacji taryfowej postanawia: 1. umorzyć postępowanie...
.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z zm.) umorzył postępowanie w niniejszej sprawie. O zwrocie kosztów Naczelny Sąd...

III SA/Lu 41/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-05-07

i usług p o s t a n a w i a: I. umorzyć postępowanie; II. zwrócić B. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M. P. uiszczony wpis od skargi w kwocie 200...
wadą nieważności., W myśl art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Z akt sprawy wynika...

V SA/Wa 307/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-26

w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty podatku od towarów i usług postanawia: 1. umorzyć postępowanie...
., nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Celnego [...] w W. nr [...] z dnia [...] maja 2005 r. i umorzył postępowanie w sprawie., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

II SA/Op 356/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-10-07

w [...] na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu z dnia 27 maja 2014 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie cofnięcia rejestracji automatu...
., nr [...] cofającej rejestrację automatu o niskich wygranych [...], nr fabryczny [...], nr poświadczenia rejestracji [...], umorzył postępowanie odwoławcze., Przedmiotowa decyzja...

I SA/Go 182/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-04-25

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania zabezpieczającego oddala skargę w całości. J.M. (dalej: strona...
postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego (dalej: NUS, organ I instancji, organ egzekucyjny) z [...] lipca2018 r. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania zabezpieczającego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100