Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 660/13 - Wyrok NSA z 2014-09-26

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2012 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
[...] marca 2012 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji wskazał, że Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego...

IV SA/Po 623/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-10-23

Cofnięcie przez inwestora wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę prowadzi do obligatoryjnego umorzenia postępowania...
umorzenia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Wojewody Wielkopolskiego na rzecz skarżącej M. M. S. kwotę 500 zł (pięćset złotych...

II SA/Wr 150/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-09-03

. na decyzję Wojewody D. z dnia [...] stycznia 2020 r. [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych...
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia J. J...

II SA/Lu 498/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-11-28

. 105 § 1 kpa upoważnia wyłącznie do wydania decyzji pozytywnej tj. o umorzeniu postępowania, natomiast nie daje podstaw do wydania decyzji o odmowie jego umorzenia...
. Z tego względu organ nadzoru budowlanego nie uwzględniając wniosku A. i M. W. o umorzenie powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i wydać merytoryczne...

II OSK 1071/05 - Wyrok NSA z 2006-07-06

poz. 968 ze zm./ i wydania postanowienia ostatecznego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 59 par. 1 pkt 4 tej ustawy, z tej przyczyny, iż określona...
umorzone postanowieniem z dnia 9 listopada 1999 r., ponieważ nie został wystawiony tytuł wykonawczy i nie nastąpiło wszczęcie postępowanie egzekucyjnego., W dniu 8 lipca 1999...

II OSK 1070/05 - Wyrok NSA z 2006-07-06

został wezwany J. Z., jednakże postępowanie egzekucyjne zostało umorzone postanowieniem z dnia 9 listopada 1999 r., ponieważ nie został wystawiony tytuł wykonawczy...
w celu przymuszenia do wykonania rozbiórki oraz umorzył postępowanie egzekucyjne. Zdaniem organu drugiej instancji zachodził błąd co do osoby zobowiązanego (art. 59 § 1 pkt...

II OSK 1363/14 - Wyrok NSA z 2016-01-26

[...] sierpnia 2013 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę kasacyjną...
2013 r., utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji z dnia [...] listopada 2012 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego...

II OSK 1758/15 - Wyrok NSA z 2016-04-21

wniesionego w dniu [...] października wniosku o umorzenie postępowania i wydania stosownego w tym zakresie aktu (postanowienia lub decyzji)., W uzasadnieniu skargi skarżąca...
do PINB wniosek o umorzenie postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej N. [...], która dokonała obciążenia stropu warstwą 20 cm bez wykonania...

II SA/Gd 767/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-04-15

. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28 sierpnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie samowolnie wykonanych robót...
roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku, nr 98, poz. 1071 ze zm. - dalej jako k.p.a.), umorzył postępowanie administracyjne...

II SA/Gd 766/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-04-15

. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28 sierpnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie samowolnie wykonanych robót...
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku, nr 98, poz. 1071 ze zm. - dalej jako k.p.a.), umorzył postępowanie administracyjne prowadzone w sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100