Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

SA/Rz 2009/02 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-12-08

2002 r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia przedemerytalnego -postanawia- umorzyć postępowanie sądowe; SA/Rz 2009/02, U z a s a d n i e n i e, Skarżąca L. C...
., reprezentowana przez pełnomocnika radcę prawnego S. F., pismem z dnia 2 grudnia 2004 r. cofnęła skargę na drugostronnie wymienioną decyzję i wniosła o umorzenie postępowania...

I GSK 201/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-20

. O. C. (P.) Sp. z o.o. w G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: 1. umorzyć postępowanie...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), orzekł jak w sentencji postanowienia. ...

III SA 2177/01 - Wyrok NSA z 2003-04-24

przy Województwie P. z dnia 12 grudnia 2000 r., umorzyła postępowanie w sprawie., Komisja Orzekająca pierwszej instancji, po rozpatrzeniu sprawy w dniu 12 grudnia 2000 r...
budżetowe - umorzyć postępowanie w sprawie. GKO nie rozpoznawała sprawy merytorycznie, upływ terminu przedawnienia uniemożliwia bowiem, zdaniem GKO, orzekanie w sprawie...

II SA/Sz 562/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-12-10

ze skargi M. C., M. C., M. C., D. C. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania...
w mocy zaskarżone postanowienie Wójta Gminy z dnia [...] r. nr[...] , którym umorzono postępowanie wznowieniowe, w sprawie zakończonej ostateczną decyzją tego organu z dnia...

I SA/Rz 717/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-10-15

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009r. postanawia umorzyć postępowanie sądowe I SA/Rz 717/09, Uzasadnienie, Gmina [...] wniosła skargę na rozstrzygnięcie...
o umorzenie postępowania z uwagi na uchylenie zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego w całości w trybie autokontroli - uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia...

I SA/Rz 718/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-10-15

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009r. postanawia umorzyć postępowanie sądowe I SA/Rz 718/09, Uzasadnienie, Gmina [...] wniosła skargę na rozstrzygnięcie...
i wniosła o umorzenie postępowania z uwagi na uchylenie zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego w całości w trybie autokontroli - uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej...

I SA/Rz 747/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-10-15

w Stalowej Woli zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009r. postanawia umorzyć postępowanie sądowe I SA/Rz 747/09, Uzasadnienie, Gmina [...] wniosła skargę...
w całości i wniosła o umorzenie postępowania z uwagi na uchylenie zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego w całości w trybie autokontroli - uchwałą Kolegium Regionalnej Izby...

I SA/Rz 746/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-10-15

Woli zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009r. postanawia umorzyć postępowanie sądowe I SA/Rz 746/09, Uzasadnienie, Gmina [...] wniosła skargę...
i wniosła o umorzenie postępowania z uwagi na uchylenie zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego w całości w trybie autokontroli - uchwałą Kolegium Regionalnej Izby...

II SAB/Gd 51/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-18

. na bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie robót budowlanych postanawia 1. umorzyć postępowanie, 2. zasądzić od Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz J. K...
, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu 20 lipca 2009r. wydał decyzję o nr [...], którą na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. umorzył postępowanie administracyjne w sprawie...

II SAB/Sz 3/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-03-16

poprzez odmowę nakazania PINB wydania i doręczenia skarżącemu postanowienia w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania bądź decyzji o umorzeniu postępowania...
do wydania i doręczenia skarżącemu postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, o którym mowa w art. 61a K.p.a. lub ewentualnie wydania i doręczenia decyzji o umorzeniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   15