Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X

II SA/Bd 596/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-09-20

sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie...
w Bydgoszczy umorzył postępowanie. ...

VII SA/Wa 1845/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-13

., znak: [...]. Z uwagi na fakt, że wniosek W. G. dotyczy sprawy, co do której organ zajął już stanowisko w powołanej wyżej decyzji o umorzeniu postępowania, zaistniały...
2018 r. o umorzeniu postępowania pozostaje w obrocie prawnym, dopóty korzysta ona z ochrony określonej w art. 16 k.p.a. Nie można więc prowadzić postępowania w sprawie...

II OW 87/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-29

zażalenia w sprawie przekazania pisma według właściwości postanawia umorzyć postępowanie sądowe. W dniu 5 listopada 2008 r. Wojewoda Świętokrzyski wystąpił z wnioskiem...
argumentacji i uznało, że jest organem właściwym w sprawie rozpoznania zażalenia, w związku z czym wniosło o umorzenie postępowania w sprawie sporu kompetencyjnego., Wojewoda...

VI SA/Wa 2705/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-12

Oszczędnościowo - Kredytowej z siedzibą w [...] na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę...
z art. 105 § 1 w związku z art. 127 § 3 k.p.a. poprzez umorzenie postępowania na skutek uznania jego bezprzedmiotowości, chociaż taka bezprzedmiotowość nie zachodziła...

VII SA/Wa 401/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

Budowlanego z dnia [...] grudnia 2018 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia...
pozwolenia na budowę, uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie w całości i umorzył postępowanie organu I instancji., Starosta T., decyzją nr [...] z [...] maja 2010 r., znak...

VI SAB/Wa 47/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-08

w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie umorzenia postępowania w sprawie udostępnienia akt postępowania dot. ustalenia rękojmi należytego wykonywania...
określonych w art. 35 § 3 kpa. Postanowieniem z dnia [...] stycznia 2019r. Komisja postanowiła umorzyć postępowanie w sprawie udostępnienia M. S. akt wszczętego przez Komisie...

II OSK 1473/18 - Wyrok NSA z 2020-10-06

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
Budowlanego z dnia [...] stycznia 2017 r., znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego dotyczącego udzielenia pozwolenia na użytkowanie., Powyższy wyrok...

II SA/Bd 912/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2020-01-21

Z. W. i A. W. na postanowienie Wojewody z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania dotyczącego udzielenia pozwolenia na budowę postanawia umorzyć...
postępowanie sądowoadministracyjne ze skargi A. W.. Skarżąca, reprezentowana przez adwokata K. F., złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wraz...

III RN 60/96 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1997-05-07

Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 czerwca 1996 r. III SA 1379/95 i III SA 1628/95, postanawia umorzyć postępowanie z rewizji nadzwyczajnej. Pierwszy...
Prezes Sądu Najwyższego cofnął poprzednio przez siebie w rozpatrywanej sprawie wniesioną rewizję nadzwyczajną oraz wniósł o umorzenie postępowania przed Sądem Najwyższym...

II SA/Sz 265/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-06-13

Mieszkaniowej na decyzję Wojewody z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania wznowieniowego w sprawie pozwolenia na budowę oddala skargę Zaskarżoną...
Nr[...], wydaną na rzecz G.W. Decyzją z dnia [...] Prezydent Miasta umorzył wznowione postępowanie w sprawie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta nr z dnia [...], uznając...
1   Następne >   +2   +5   10