Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Aplikacje prawnicze X

II GSK 2468/15 - Wyrok NSA z 2017-04-06

Rady Adwokackiej z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów adwokackich i umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżony wyrok, 2...
skreślenia z listy aplikantów adwokackich i umorzenia postępowania, uchylił zaskarżoną uchwałę; stwierdził, że uchylona uchwała nie podlega wykonaniu oraz orzekł o kosztach...

II GSK 403/09 - Postanowienie NSA z 2010-02-19

umorzył postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie ze skargi O. G. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2008 r. nr [...] dotyczącą sprzeciwu od wpisu...
z tym faktem, Minister Sprawiedliwości wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego. W tych okolicznościach Sąd I instancji pismem z dnia 20 października 2008 r. wezwał...

VI SA/Wa 196/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-09

Egzaminacyjnej i umorzył postępowanie., Decyzja Ministra Sprawiedliwości została doręczona skarżącemu w dniu [...] czerwca 2008 r. i wobec niezłożenia skargi przez G. S...
argumentował, że umorzenie postępowania na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. jest podważeniem prawomocnego wyroku WSA w Warszawie, który dodatkowo podlegał ocenie Naczelnego Sądu...

VI SA/Wa 1063/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-10

w W. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: umorzyć postępowanie...
. nr [...] oraz uiściła wpis sądowy od skargi w kwocie 200 zł., Pismem z dnia 7 sierpnia 2017 r. skarżąca cofnęła skargę na powyższą decyzję, wniosła o umorzenie postępowania...

II GSK 2073/11 - Wyrok NSA z 2013-02-12

, z której wynikało, że Sąd Rejonowy dla K.-P. wyrokiem z dnia 26 lutego 2008 r., sygn. akt II K 155/08/P, umorzył warunkowo postępowanie na okres 2 lat., Uchwałą z dnia...
[...] listopada 2009 r. ORA odmówiła skarżącemu wpisu na listę aplikantów adwokackich, za przeszkodę uznając warunkowe umorzenie postępowania karnego, wobec czego, w jej ocenie...

VI SA/Wa 2282/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-21

Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia [...] lipca 2010 r. brak numeru w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego 1. uchyla zaskarżoną uchwałę; 2. stwierdza, że uchylona...
2009 r., postanowiło umorzyć postępowanie odwoławcze., Do wydania uchwały doszło w oparciu o następujące ustalenia faktyczne i wywody prawne:, Uchwałą z dnia [...] września...

VI SA/Wa 1640/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-19

Adwokackiej z dnia [...] maja 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargę Zaskarżoną uchwałą z [...] maja 2019 r. Prezydium Naczelnej...
. o odmowie wpisu na II rok aplikacji, umorzyło postępowanie odwoławcze., Jako podstawę prawną uchwały wskazano podstawie art. 58 pkt. 8 p.o a. oraz art. 105 § 1 k.p.a....

II GSK 266/19 - Wyrok NSA z 2019-07-10

dwóch lat aplikacji, umorzyła postępowanie w przedmiocie skreślenia skarżącego z listy aplikantów adwokackich., W dniu [...] września 2017 r. wnioskodawca zwrócił...
przedmiot zaskarżenia w kontekście wydania przez ORA uchwały o umorzeniu postępowania w przedmiocie skreślenia wnioskodawcy z listy aplikantów adwokackich, a tym samym...

VI SA/Wa 1751/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-17

, poz. 1188 ze zm. dalej jako 'Prawo o adwokaturze') w związku z art. 105 § 2, art. 107 § 1 i 3 K.p.a., po rozpatrzeniu wniosku J. L. o umorzenie postępowania...
o stwierdzenie nieważności uchwały Komisji II stopnia z dnia [...] października 2011 r. nr [...] w sprawie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego umorzyła postępowanie...

VI SA/Wa 2491/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-10

wpisu na listę adwokatów postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne, 2. zwrócić skarżącej kwotę 100 (słownie sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego...
, co następuje:, Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., W myśl art. 60...
1   Następne >   +2   +5   +10   20