Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Akta stanu cywilnego X

II SA/Bd 467/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-01-10

Wojewody [...] z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego uchyla zaskarżoną decyzję. Decyzją z dnia [...] stycznia 2017 r. znak...
zmiany pisowni nazwiska 'D.' na 'D.' - umorzył postępowanie odwoławcze., Decyzja została podjęta w następujących okolicznościach sprawy:, T. T. (skarżąca) wystąpiła...

II SA/Bd 737/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-12-04

. akt [...] (poprzednio przed Sądem Rejonowym w A. K.)., Po rozpatrzeniu odwołania, Wojewoda decyzją z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] umorzył postępowanie odwoławcze...
wydanej w I instancji i umorzenie postępowania, gdyż umorzenie postępowania odwoławczego orzeka się w sytuacji, gdy podmiot mający przymiot strony w postępowaniu...

II SA/Bd 735/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-12-05

Rejonowym w A. K.)., Po rozpatrzeniu odwołania, Wojewoda decyzją z dnia [...] stycznia 2017 r. umorzył postępowanie odwoławcze, uzasadniając to faktem, iż skarżąca...
wydanej w I instancji i umorzenie postępowania, gdyż umorzenie postępowania odwoławczego orzeka się w sytuacji, gdy podmiot mający przymiot strony w postępowaniu...

III SA/Łd 194/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-11-18

[...] z dnia [...] r. nr [...] znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany imienia i nazwiska 1. oddala skargę; 2. przyznaje adwokatowi M.C. prowadzącej...
Z DNIA [...] NR [...] WOJEWODA Ł. UTRZYMAŁ W MOCY DECYZJĘ KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO W S. Z DNIA [...] NR [...] W PRZEDMIOCIE UMORZENIA POSTĘPOWANIA WSZCZĘTEGO...

III SA/Lu 64/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-08-28

., W odwołaniu skarżąca zaskarżyła powyższą decyzję oraz cofnęła złożony wniosek, wnosząc o umorzenie postępowania przed organem pierwszej instancji., Wojewoda L. decyzją z dnia...
pierwszej instancji i umorzyć postępowanie. Skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i zasądzenie kosztów postępowania., W odpowiedzi na skargę Wojewoda...

IV SA/Wa 2717/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-11

[...] września 2019 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie sprostowania aktu małżeństwa 1. uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję Kierownika...
w [...] z dnia [...] czerwca 2019 r., nr [...], orzekającej o umorzeniu postępowania w sprawie sprostowania aktu małżeństwa sporządzonego [...] września 1936 r...

V SA/Wa 1612/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-05

w [...] z dnia [...] lipca 2006 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego; 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika...
Celnej w [...] z [...] lipca 2006 r. nr [...] uchylająca decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w [...] z [...] marca 2006 r. -o umorzeniu postępowania wszczętego z urzędu...

II SA/Rz 44/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-09-01

[...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy sprostowania oczywistego błędu pisarskiego - postanawia - umorzyć postępowanie w przedmiocie prawa pomocy. W dniu 13...
. nie jest już konieczne (organ uwzględnił żądanie strony)., W zaistniałej sytuacji procesowej należało orzec o umorzeniu postępowania w przedmiocie zwolnienia E. G. od kosztów sądowych...

II SA/Po 647/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-30

sprawa powinna zatem zostać rozstrzygnięta w formie decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego., Zgodnie z art. 105 § 1 k.p.a. gdy postępowanie z jakiejkolwiek...
przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części...

II SA/Gl 319/22 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-08-04

i nazwiska p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie Pismem z dnia 28 czerwca 2022 r. skarżący R. R. cofnął skargę na postanowienie będące przedmiotem zaskarżenia...
w niniejszej sprawie., W świetle powyższej okoliczności podnieść wymaga, że zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...
1   Następne >   +2   6