Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X

II SA/Wa 2026/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-12

[...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu...
powołania S.D.do służby stałej w dniu [...] września 2014 r. wydał decyzję nr [...], którą umorzył postępowanie odwoławcze., Organ odwoławczy w uzasadnieniu decyzji podał...

II SA/Bd 19/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-03-26

skarżącego warunkowe umorzenie postępowania karnego wyznaczając mu okres próby dwóch lat, a ponadto nałożył na niego obowiązek naprawienia szkody., Skarżący wnioskiem...
może dokonać wypłaty zawieszonej części uposażenia, tj:, - umorzenie postępowania karnego lub dyscyplinarnego,, - uniewinnienie prawomocnym wyrokiem sądu., Organ stwierdził...

I OSK 1404/10 - Wyrok NSA z 2011-02-11

nr [...] w Krakowie z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem...
., nr [...], w przedmiocie umorzenia postępowania w I instancji., Wyrok zapadł w następujących okolicznościach sprawy:, K. N. pismem z dnia [...] lipca 2009 r. skierowanym do Dowódcy...

I OSK 1215/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-20

I. Z. - K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przeniesienia na inne stanowisko służbowe postanawia umorzyć postępowanie...
z wyżej wymienionej skargi kasacyjnej podlega umorzeniu., Zgodnie z brzmieniem art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

II SA/Wa 2382/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-01

Generalnego Wojska Polskiego z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej oddala skargę Szef...
Nr [...] Dowódcy [...] Brygady [...] z dnia [...] marca 2019 r., Dowódca Generalny RSZ decyzją z dnia [...] maja 2019 r. umorzył w całości postępowanie w sprawie zwolnienia...

III SA/Kr 52/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-05-25

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania I instancji skargę oddala K. N. w skierowanym do Dowódcy Jednostki Wojskowej I wniosku z dnia 27 lipca 2009 r. zwrócił...
z dnia [...] 2006 r. - rozkazu Nr [...] Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia [...] 2005 r. i umorzenia postępowania pierwszej instancji. Rozkazem tym został...

II SA/Bd 1324/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-02-23

. na decyzję Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę. Szef Wojewódzkiego Sztabu...
z późn. zm.), powoływanej dalej jako: p.p.s.a., umorzył postępowanie w sprawie z wniosku skarżącego o zwrot kwoty [...] zł. ze względu na bezprzedmiotowość postępowania...

II SA/Wa 701/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-09

służby poza granicami państwa postanawia - umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie - Pismem z dnia 14 kwietnia 2009 r. A. L. skierował...
należności zagranicznej z tytułu pełnienia służby poza granicami państwa., W piśmie procesowym z dnia 4 listopada 2009 r. pełnomocnik organu wniósł o umorzenie postępowania...

II SA/Wa 692/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-09

służby poza granicami państwa postanawia - umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie - Pismem z dnia 16 kwietnia 2009 r. S. K. skierował...
należności zagranicznej z tytułu pełnienia służby poza granicami państwa., W piśmie procesowym z dnia 4 listopada 2009 r. pełnomocnik organu wniósł o umorzenie postępowania...

II SA/Wa 1967/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-21

2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego dotyczącego wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej oddala skargę Minister Obrony...
wojskowy, w dniu [...] października 2009 r. wydał decyzję nr [...] o umorzeniu postępowania odwoławczego., W uzasadnieniu decyzji organ podał, iż Dyrektor Departamentu Kadr...
1   Następne >   +2   +5   +10   57