Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FSK 1629/15 - Wyrok NSA z 2017-06-28

, że warunkiem skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej' było złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie...
strony, że przesyłka, którą M.G. wysłał do Urzędu Skarbowego, oprócz jego zeznania PIT-36L dodatkowo zawierała oświadczenie podatnika dotyczące ulgi meldunkowej...

I SA/Lu 680/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-01-04

, warunkiem zastosowania wskazanej wyżej ulgi meldunkowej, zgodnie z treścią art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest złożenie przez podatnika...
dla skorzystania z ulgi meldunkowej bezpośrednio po sprzedaży lokalu; naruszenie art. 187 §1 i art. 191 Ordynacji podatkowej poprzez przeprowadzenie oceny materiału...

II FSK 1627/15 - Wyrok NSA z 2017-06-28

do skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej', czy też takie oświadczenie nie zostało przez nią złożone. W ocenie Dyrektora IS brak podstaw, aby przyjąć, że Skarżąca złożyła...
. wysłał do Urzędu Skarbowego, oprócz jego zeznania PIT-36L dodatkowo zawierała oświadczenie Skarżącej dotyczące ulgi meldunkowej. Pracownik Urzędu Skarbowego potwierdził...

III SA/Wa 75/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-14

z nieuwzględnienia faktu korzystania przez podatnika z tzw. ulgi meldunkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób...
podatkowej., W uzasadnieniu wniosku wskazano, że nadpłata powstała z powodu nieuwzględnienia faktu korzystania przez Skarżącą z tzw. ulgi meldunkowej, o której mowa...

I SA/Po 613/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-29

ust. 1 u.p.d.o.f., tj. warunku koniecznego do skorzystania ze zwolnienia tzw. 'ulga meldunkowa'., Przedstawiając przebieg podstępowania organ wyjaśnił, że w dniu...
również złożenia oświadczenia dotyczącego ulgi meldunkowej w trybie art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym w latach 2007-2008. Ustalono, na podstawie danych...

II FSK 1628/15 - Wyrok NSA z 2017-06-28

, to przypadający na Skarżącego przychód stanowił 75 000 zł., Odnosząc się do możliwości skorzystania przez Skarżącego z tzw. 'ulgi meldunkowej' organ pierwszej instancji...
aby przyjąć, że Skarżący złożył oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej'. Nie wskazuje na to bynajmniej przesyłka kurierska, która zawierała...

III SA/Wa 2482/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-22

uzyskane ze sprzedaży lokalu przeznaczyła w całości na zakup nowego mieszkania a oświadczenie o spełnieniu warunków uprawniających do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej...
przesłała do organu podatkowego wraz ze złożoną deklaracją podatkową za 2011 r. Tym samym spełniła wszystkie warunki 'do uzyskania ulgi meldunkowej' a 'żądanie Urzędu...

I SA/Lu 841/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-01-25

do udzielenia wyjaśnień w zakresie złożenia do organu podatkowego oświadczenia o spełnieniu warunków do zastosowania tzw. ulgi meldunkowej oraz faktu niewykazania w zeznaniu...
koniecznych warunków do zastosowania ulgi meldunkowej. W tych warunkach, postanowieniem z dnia [...] r. zostało wszczęte przez Naczelnika Urzędu Skarbowego postępowanie...

III SA/Wa 74/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-14

, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., tzw. ulgi meldunkowej. Jednak powyższe zwolnienie miało zastosowanie, jeżeli podatnik w przewidzianym przepisami terminie złożył...
, czy w okolicznościach sprawy podatnik skorzystał w sposób skuteczny z ulgi meldunkowej na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym...

II FSK 1061/15 - Wyrok NSA z 2017-05-10

miesięcy przed datą zbycia. Zgodnie z art.21 ust.21 u.p.d.o.f. powyższe zwolnienie ( tzw. ulga meldunkowa) ma zastosowanie do podatnika, który w terminie 14 dni od dnia...
kwietnia 2010r. Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, iż w sprawie brak jest podstaw do uznania, że w ustawowym terminie P.K. złożył oświadczenie dotyczące ulgi meldunkowej...
1   Następne >   +2   +5   11