Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6536 Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34 a ustawy o finansach publicznych) X

V SA/Wa 1865/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-05

2014 r. w wysokości 677,40 zł wraz z odsetkami w wysokości 246,04 zł., W uzasadnieniu swojej decyzji organ podał, że w przypadku postępowań w przedmiocie przyznania ulg...
gospodarstwo domowe, zaświadczenie potwierdzające liczbę osób w jej gospodarstwie domowym (z urzędu gminy, wydziału meldunkowego, administracji, wyliczeń czynszowych, od sołtysa...

I SA/Gl 594/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-28

Społecznych z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ulg - odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Zakładu Ubezpieczeń...
postępowanie egzekucyjne. Ponadto organ uzyskał wiedzę, że pod adresem, gdzie zobowiązany jest zameldowany, prawo meldunkowe posiadają również następujące osoby: A. G., K. G. i M. G...

V SA/Wa 3236/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-27

odbioru'). Kto był wówczas dorosłym domownikiem można ustalić uzyskując informację w urzędzie meldunkowym., Dopiero w kolejnym etapie należy rozważyć konieczność ustalenia...