Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 2638/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-06

z późn. zm.), dalej 'u.p.d.o.f.' w brzmieniu obowiązującym dnia 31 grudnia 2008 r. tzw. 'ulga meldunkowa'., W związku z powyższym spytała czy zwolnienie przychodów...
z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego wraz z gruntem, na którym jest wzniesiony ('ulga meldunkowa') na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a) u.p.d.o.f. obejmuje grunt...

I SA/Wr 861/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-08-25

stanowiącego współwłasność małżeńską do skorzystania z 'ulgi meldunkowej' wystarczy, aby tylko jeden z małżonków był zameldowany w tym lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy...
niż 12 miesięcy przed datą zbycia i czy w związku z tym wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania, z 'ulgi meldunkowej', 2) czy 'ulga meldunkowa' powinna dotyczyć...

III SA/Wa 1493/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-08

skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej' przy sprzedaży nieruchomości. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W dniu [...] września 2011 r. Strona...
tzw. 'ulgi meldunkowej'?, 2) Czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym w dniu...

II FPS 3/11 - Uchwała NSA z 2012-04-02

Tzw. ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz...
składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, tj. 'Czy tzw. ulga meldunkowa przewidziana w art...

II FSK 1903/16 - Wyrok NSA z 2018-06-29

listopada 2010 r. i się do niej zastosowała. Dodatkowo skarżąca podniosła, że przy zastosowaniu ulgi meldunkowej do ½ udziału do lokalu 'nabytego' w 2008 r. nie uwzględniła...
, poszerzając go dodatkowo o kwestię dopuszczalności skorzystania z ulgi meldunkowej o wartość zbytego udziału w gruncie oraz o możliwość skorzystania z instytucji złożenia...

I SA/Wr 469/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-12

, czy:, 1/ czy zwolnienie przedmiotowe o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. b) u.p.d.o.f. (tzw. 'ulga meldunkowa') obejmuje zarówno lokal, jak i grunt z tym lokalem...
związany?;, 2/ w przypadku przyjęcia, że ulga meldunkowa nie obejmuje gruntu związanego z lokalem - jak wyliczyć podstawę opodatkowania w części przypadającej na grunt...

II FSK 633/10 - Wyrok NSA z 2011-10-05

czteroosobowa rodzina. W związku ze sprzedażą mieszkania mąż Skarżącej nabył prawo do ulgi 'meldunkowej' i nie był zobowiązany do zapłaty 19% podatku dochodowego od sprzedaży...
w przypadku odpłatnego zbycia prawa do lokalu mieszkalnego, to ulga 'meldunkowa' ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków. Tym samym, spełnienie warunków do objęcia...

III SA/Wa 2818/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-14

, Skarżący zadał pytanie: Czy będzie mógł skorzystać w związku ze sprzedażą nieruchomości z tzw. ulgi meldunkowej oraz czy ulga ta dotyczy tak części budynku jak i gruntu...
z tzw. ulgi meldunkowej, która obowiązywała w latach 2007-2008, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

III SA/Wa 979/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-04

obecnej. W dniu 24 września 2009 r. nieruchomość tę małżonkowie sprzedali. Jednocześnie Skarżący zaznaczył, że żona może skorzystać z ulgi meldunkowej, a on, pomimo...
mu ulga meldunkowa, a tym samym zwolnienie z podatku dochodowego w oparciu o przepisy określające zwolnienie oraz art. 21 ust. 22 u.p.d.o.f., który wskazuje...

I SA/Gl 771/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-19

nabył prawo do ulgi 'meldunkowej' i nie był zobowiązany do zapłaty 19% podatku dochodowego od sprzedaży tego lokalu. Skarżąca nie była zameldowana w tym mieszkaniu...
mieszkalnego, to ulga 'meldunkowa' ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków. Tym samym spełnienie warunków do objęcia zwolnieniem podatkowym jednego małżonka nie powinno...
1   Następne >   +2   +5   +10   23