Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 229/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-06

'). Skarżąca i jej mąż oświadczyli następnie do treści ww. aktu notarialnego, że w przedmiotowym lokalu byli zameldowani od 2007 r. i korzystają z ulgi meldunkowej. Ww...
się z pytaniem, czy oświadczenie w akcie notarialnym, że w przedmiotowym lokalu małżeństwo S. i K. M. byli zameldowani od 2007 roku i korzystają z ulgi meldunkowej (§ 7...

III SA/Wa 867/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-28

indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wskazania czy oświadczenie w akcie notarialnym uprawnia do skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej...
nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22. W myśl art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. zwolnienie to (dalej: ulga meldunkowa) ma zastosowanie...

I SA/Ke 66/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-03-27

ulga meldunkowa obejmuje całość przychodu, tj. przychodu osiągniętego zarówno ze sprzedaży gruntu jak i budynku., Strona zwróciła również uwagę, że w obowiązującym stanie...
ze względów związanych z konstrukcją ulgi meldunkowej, tj. uzależnienie prawa do ulgi od zameldowania trwającego określony czas. Jak wynika bowiem z przepisów...

I SA/Rz 746/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-10-25

z dnia 2 kwietnia 2012 r. sygn. akt. II FPS 3/11 mającej za swój przedmiot odpowiedź na pytanie: czy ulga meldunkowa obejmuje swoim zakresem wyłącznie budynek mieszkalny...
podstawę zwolnienia wskazując, że przemawiają za tym dyrektywy wykładni prawa oraz sposób uregulowania tzw. ulgi meldunkowej w przepisach u.p.d.o.f., których brzmienie czyni...

III SA/Wa 289/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-20

meldunkowej (obowiązywała do końca 2008 r.) ulgą mieszkaniową (obowiązuje od stycznia 2009 r.). Ministerstwo Finansów wskazywało, że nowa ulga będzie dotyczyła większej liczby...
podatników i ma rozwijać rynek mieszkaniowy. Zatem zamysł ustawodawcy był zupełnie inny niż wskazywał organ skarbowy w sprawie. Przekształcenie ulgi meldunkowej...

III SA/Wa 2003/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-23

nie złożyła oświadczenia o korzystaniu z ulgi meldunkowej będąc przekonaną, że tego rodzaju zwolnienie z opodatkowania obiektywnie jej przysługiwało. Wskazała...
, że gdyby miała jakiekolwiek wątpliwości złożyłaby oświadczenie o korzystaniu z ulgi meldunkowej, co spowodowałoby zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku również na innej podstawie...

I SA/Łd 801/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-10

chciał przeznaczyć na budowę domu jednorodzinnego korzystając z ulgi mieszkaniowej. Deklarację PIT-39, czyli zeznanie o wysokości uzyskanego dochodu z odpłatnego zbycia...
podlega przejęciu przez spadkobierców., Zdaniem wnioskodawczyni będzie ona miała prawo do ulgi mieszkaniowej przewidzianej w art. 21 ust. 1 p.d.o.f. z tytułu...

III SA/Wa 791/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-28

zwolnienia. Wskazuje się, że rozpatrywane zwolnienie zastąpiło ulgę meldunkową. Celem zwolnienia uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. jest wspieranie różnych form...
przysługiwała jednakże ulga mieszkaniowa i zamierzał z niej skorzystać, (zakup mieszkania, w którym miał zamieszkać), czego nie uczynił, ponieważ zmarł w okresie, w jakim...

II FSK 1760/18 - Wyrok NSA z 2020-12-03

powodowałoby niedopuszczalne zawężenie omawianego zwolnienia. Wskazuje się, że rozpatrywane zwolnienie zastąpiło ulgę meldunkową. Celem zwolnienia uregulowanego w art. 21...
korzystając z ulgi, składając wymagane w tym celu oświadczenie., Skarżąca wraz z dwoma synami nabyła spadek po mężu na podstawie ustawy wraz z dobrodziejstwem inwentarza - zgodnie...

I SA/Lu 611/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-11-29

niedopuszczalne zawężenie omawianego zwolnienia. Należy zaakcentować, że będące przedmiotem rozpatrywanej sprawy zwolnienie zastąpiło ulgę meldunkową. Zdaniem Naczelnego Sądu...
ze zbycia mieszkania przeznaczane są w rzeczywistości na dwie nieruchomości, albowiem przepisy u.o.p.d.f. nie przewidują, by do uzyskania ww. ulgi konieczne było przeznaczenie...