Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

III SA/Wa 229/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-06

'). Skarżąca i jej mąż oświadczyli następnie do treści ww. aktu notarialnego, że w przedmiotowym lokalu byli zameldowani od 2007 r. i korzystają z ulgi meldunkowej. Ww...
się z pytaniem, czy oświadczenie w akcie notarialnym, że w przedmiotowym lokalu małżeństwo S. i K. M. byli zameldowani od 2007 roku i korzystają z ulgi meldunkowej (§ 7...

III SA/Wa 867/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-28

indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wskazania czy oświadczenie w akcie notarialnym uprawnia do skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej...
nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22. W myśl art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. zwolnienie to (dalej: ulga meldunkowa) ma zastosowanie...

II FSK 1509/19 - Wyrok NSA z 2022-03-08

podatkowego za 2012 r. nie zapłacił podatku. We wniosku o wydanie interpretacji zapytał, czy składając zeznanie podatkowe za 2012 r. mógł skorzystać z ulgi meldunkowej...
takie stanowisko wynika także z postulatów sądów administracyjnych dotyczących wykładni przepisów regulujących 'ulgę meldunkową'., 4. Powyższy wyrok zaskarżył w całości...

I SA/Ke 66/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-03-27

ulga meldunkowa obejmuje całość przychodu, tj. przychodu osiągniętego zarówno ze sprzedaży gruntu jak i budynku., Strona zwróciła również uwagę, że w obowiązującym stanie...
ze względów związanych z konstrukcją ulgi meldunkowej, tj. uzależnienie prawa do ulgi od zameldowania trwającego określony czas. Jak wynika bowiem z przepisów...

II FSK 487/19 - Wyrok NSA z 2021-11-23

złożone w akcie notarialnym, uprawnia do skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej', o której mowa w treści art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym w 2007...
byli zameldowani od 2007 r. i korzystają z ulgi meldunkowej. Ww. akt notarialny dotyczący sprzedaży mieszkania wpłynął do urzędu skarbowego w terminie otwartym do złożenia oświadczenia...

I SA/Rz 746/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-10-25

z dnia 2 kwietnia 2012 r. sygn. akt. II FPS 3/11 mającej za swój przedmiot odpowiedź na pytanie: czy ulga meldunkowa obejmuje swoim zakresem wyłącznie budynek mieszkalny...
podstawę zwolnienia wskazując, że przemawiają za tym dyrektywy wykładni prawa oraz sposób uregulowania tzw. ulgi meldunkowej w przepisach u.p.d.o.f., których brzmienie czyni...

III SA/Wa 289/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-20

meldunkowej (obowiązywała do końca 2008 r.) ulgą mieszkaniową (obowiązuje od stycznia 2009 r.). Ministerstwo Finansów wskazywało, że nowa ulga będzie dotyczyła większej liczby...
podatników i ma rozwijać rynek mieszkaniowy. Zatem zamysł ustawodawcy był zupełnie inny niż wskazywał organ skarbowy w sprawie. Przekształcenie ulgi meldunkowej...

III SA/Wa 2003/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-23

nie złożyła oświadczenia o korzystaniu z ulgi meldunkowej będąc przekonaną, że tego rodzaju zwolnienie z opodatkowania obiektywnie jej przysługiwało. Wskazała...
, że gdyby miała jakiekolwiek wątpliwości złożyłaby oświadczenie o korzystaniu z ulgi meldunkowej, co spowodowałoby zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku również na innej podstawie...

VIII SA/Wa 690/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-18

za swój przedmiot odpowiedź na pytanie: czy ulga meldunkowa obejmuje swoim zakresem wyłącznie budynek mieszkalny, jego część lub udział w nim, czy również grunt na jakim...
wykładni prawa oraz sposób uregulowania tzw. ulgi meldunkowej w przepisach u.p.d.o.f., których brzmienie czyni koniecznym uwzględnienie kontekstu systemowego art. 21 ust...

II FSK 1826/20 - Wyrok NSA z 2023-02-09

w art. 21 pkt 32 lit. d updof. Wiązało się to ze zmianą zasad opodatkowania oraz wprowadzeniem innej ulgi w podatku dochodowym ‒ tzw. ulgi meldunkowej. Zmiana zasad...
. 1 updof). Od 1 stycznia 2009 r., w związku z likwidacją ulgi meldunkowej, podatnicy, którzy uzyskali dochody z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, mogą korzystać...
1   Następne >   2