Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 934/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-06-10

wyjaśnienie powodu jej złożenia (ORD-ZU), którym było ujęcie podatku 'od sprzedaży nieruchomości podlegającej uldze meldunkowej '., W wyniku analizy będących w posiadaniu...
majątkowych., Organ I instancji podkreślił, iż skorzystanie przez podatniczkę z powyżej wskazanego zwolnienia (tzw. ulgi meldunkowej) wymagało po pierwsze, zameldowania na pobyt...

I SA/Sz 935/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-06-10

I instancji podkreślił, iż skorzystanie przez podatnika z powyżej wskazanego zwolnienia (tzw. ulgi meldunkowej) wymagało po pierwsze, zameldowania na pobyt stały...
z tzw. ulgi meldunkowej oraz kwestię wyrażenia woli o spełnieniu warunków do skorzystania z tej ulgi w sposób dorozumiany. W rezultacie podjętych w tym zakresie czynności...

I SA/Sz 651/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-04

tym była zameldowana na pobyt stały powyżej 12 miesięcy, w związku z czym przysługuje jej prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej. Podatniczka wyjaśniła także, że 12...
, że z chwilą sprzedaży lokalu w 2010 r. miała prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej, gdyż w zbytym lokalu była zameldowana około 4 lat. Pracownik urzędu poinformował...

I SA/Sz 752/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-12-08

nieruchomości i praw majątkowych, ani też nie złożył w terminie ustawowym oświadczenia o spełnieniu warunków do ulgi meldunkowej, podczas gdy małżonka podatnika A.W....
warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej, po drugie zaś - zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (małżonkowie podlegają odrębnemu...

I SA/Sz 268/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-07-27

z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ramach tzw. ulgi meldunkowej, wobec czego, pismem z dnia...
, o którym mowa w tych regulacjach (tzw. ulga meldunkowa) uzależnione jest od spełnienia dwóch warunków: zameldowania w zbywanej nieruchomości na pobyt stały przez okres nie krótszy...

I SA/Sz 868/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-01-26

oświadczenia do naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze skorzystania z ulgi meldunkowej., W oparciu o wskazany stan faktyczny M.M. wystąpił o interpretację przepisów art. 21 ust...
z ulgi meldunkowej. Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska wnioskodawca powołał się na wyroki: WSA w Lublinie z 21 stycznia 2009 r. I SA LU 622/08; WSA w Bydgoszczy z 24...

I SA/Sz 989/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-04-11

od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2008 r., upoważniającym do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej odnoszącej się do nieruchomości nabytych lub wybudowanych...
z tzw. ulgi meldunkowej., W uzupełnieniu wniosku wnioskodawczyni podała, że była właścicielką nieruchomości lokalowej i użytkownikiem wieczystym gruntu (prawo ustanowione...

I SA/Sz 568/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-10-21

fizycznych w zakresie stosowa 'ulgi meldunkowej' w przypadku małżonków., Opisując zdarzenie przyszłe wnioskodawczyni wskazała, że w dniu 17 stycznia 2008 r. nabyła wspólnie...
, czy z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego może skorzystać z 'ulgi meldunkowej' wspólnie z mężem?, Przedstawiając swoje stanowisko w sprawie, wnioskodawczyni stwierdziła...

I SA/Sz 155/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-07-10

warunki uprawniające do skorzystania z ulgi meldunkowej., W toku czynności sprawdzających organ ustalił, że podatnicy nie dopełnili warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej...
o braku możliwości do skorzystania z ulgi meldunkowej. Dla podatników istotne znaczenie miała okoliczność zameldowania w lokalu. Ponadto wskazali, że również z aktów...

I SA/Sz 417/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-10-06

. poz. 361 ze zm., dalej: 'u.p.d.o.f.') - tzw. ulga meldunkowa. Organ podatkowy wyjaśnił, że warunkiem uzyskania ww. zwolnienia było zameldowanie w tym lokalu na pobyt...
ustawowe pozwalające mu na 'uniknięcie podatku' - upływu pięciu lat od wykupu nieruchomości do chwili sprzedaży oraz ulga meldunkowa. Wyjaśnił, że przedmiotowe mieszkanie...
1   Następne >   +2   5